การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะครู ปีงบประมาณ 2564 เงินตกเบิกสำหรับผู้ได้รับอนุมัติรายใหม่

5278

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทน รายเดือน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินตกเบิกสำหรับผู้ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหม่ คำสั่งที่ผู้มีอำนาจลงนาม อนุมัติเดือน กรกฎาคม 2563 ถึง เดือน พฤศจิกายน 2563 และกรณีตกหล่นหรืออื่นๆ ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

 

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษดำเนินการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่มีผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไปในระบบเบิกจ่ายตรงได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 และให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหม่ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินตกเบิกสำหรับผู้ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่ ผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งแต่งตั้ง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดทำข้อมูลเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเงินตกเบิกสำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะใดใหม่ตามปฏิทินการดำเนินงานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดตามหนังสือที่อ้างถึง 3 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เพิ่มเพื่อน

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้วขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่รายงานว่ามีผู้ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะดังกล่าวดำเนินการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหม่ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินตกเบิก ที่มีผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งแต่งตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 และกรณีตกหล่นอื่นๆที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน

 

ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเพื่อให้แล้วเสร็จโดยเร็วและดำเนินการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากมีการตรวจสอบพบภายหลังว่าดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายดังกล่าวเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบอาจต้องถูกดำเนินการทางวินัยและต้องรับผิดชอบในทางแพ่งด้วย

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล จาก สพฐ.