การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครู (เงินตกเบิกสำหรับผู้ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหม่)

4208
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครู (เงินตกเบิกสำหรับผู้ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหม่)
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครู (เงินตกเบิกสำหรับผู้ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหม่)

ที่ ศธ 04009/ว 4264, 4265 การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เงินตกเบิกสำหรับผู้ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหม่ คำสั่งที่ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งให้โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกดำเนินการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่ตอบแทนรายเดือน สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐนะ ที่ผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ในระบบเบิกจ่ายตรงได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ และให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนให้กับข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาผู้ที่ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหม่ที่ยังมิได้เบิกจ่าย(เงินตกเบิก) สำหรับผู้ที่ด้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐนะที่ผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งแต่งตั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒

และให้โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจัดทำข้อมูลเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเตือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เงินตกเบิกสำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทฐนะรายใหม่) ตามปฏิทินการดำเนินงานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว ขอให้โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกที่รายงานวมีผู้ได้รับอนุติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐนะดังกล่าว ดำเนิการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐนะรายใหม่ที่ยังมิได้เบิกจ่าย (เงินตกเบิก) ที่ผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งแต่งตั้งตั้งแต่เตือนเมษายน ๒๕๖๓ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ยังไได้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนให้ถูกต้อง ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากมีการตรวจสอบพบภายหลังว่ดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายดังกล่าว เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบอาจต้องถูกดำเนินการทางวินัยและต้องรับผิดในทางแพ่งด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครู (เงินตกเบิกสำหรับผู้ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหม่)
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครู (เงินตกเบิกสำหรับผู้ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหม่)

 

การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครู (เงินตกเบิกสำหรับผู้ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหม่)
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครู (เงินตกเบิกสำหรับผู้ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหม่)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม>> การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะฯ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข้อมูลจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ