การเปิดเรียน และ ใช้อาคาร สถานที่ ของสถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

3138

การเปิดเรียนและใช้อาคารของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียน และใช้อาคารของสถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เพิ่มเพื่อน

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID19 นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยดีขึ้นตามลำดับ และนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 3 ข้อ 2 การผ่อนผัน การใช้อาคารสถานที่ ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 ในระยะแรกนี้ ให้ทยอยผ่อนผัน การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อจัดการศึกษาการอบรมการประชุมหรือเพื่อประโยชน์ในการสอบหรือการคัดเลือกโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ดังต่อไปนี้

1.การใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือฝึกการอบรมของโรงเรียน นอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนเฉพาะประเภทวิชาชีพ และประเภทศิลปะและกีฬา เฉพาะประเภทกีฬาที่ผ่อนคลายให้ทำกิจกรรมได้ โดยพิจารณาถึงจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนความพร้อมและความสามารถ ในการจัดรูปแบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นการจัดสถานที่และระบบต่างๆให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคเป็นสำคัญ

2.การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อการประชุมการจัดสอบการสอบคัดเลือกการฝึกอบรมระยะสั้นไม่เกิน 15 วัน หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตาม 1 และ 2 ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด การจัดระเบียบและระบบต่างๆรวมทั้งคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด

ซึ่งคุณครูสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องประกาศกระทรวงศึกษาธิการการเปิดเรียนและการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการได้จากหนังสือราชการดังภาพด้านล่างเลยค่ะ

การเปิดเรียนและใช้อาคารของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
การเปิดเรียนและใช้อาคารของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มา จาก กระทรวงศึกษาธิการ