การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

3266
เลื่อนสอบ RT ป.1
เลื่อนสอบ RT ป.1

การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เรื่อง การเลื่อนกำหนตการประเนความสามารถต้นการอำนของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศร o๔๐๐๔/ว ๑๔๑
ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ตามที่หนังสือที่องถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยกำหนดการประมินระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ และประกาศผลวันที่ ๒๐ มษายน ๒๕๖๔ นั้น

แต่เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องรอความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการทดสอบระดับขาติ ของกะทรวงศึกษาธิการ ทำให้การดำเนินการจัดทำสัญญาจัดจ้างเหมาบริการดำเนินการทดสอบ
ไม่เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนดไว้ ประกอบกับขั้นตอนกระบวนการจัดพิมพ์ การบรรจุหีบห่อ การขนส่งคู่มือและเครื่งมือ การประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียน รวมทั้งเอกสารธุรการประกอบการประเมิน ไปยังศูนย์สอบต้องใช้เลาพอสมควร ทำให้ล่วงเลยกำหนดการประเมินความสามารถการอ่าน ที่ได้กำหนดไว้ ในข้างต้น

เพื่อให้การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
สมารถดำเนินการได้ตรงตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้เลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เป็นระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔  และประกาศผลวันที่ ๒๐ ษายน ๒๕๖๔

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบและดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนในช่วงที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดต่อไป

การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

1 มี.ค.64
-การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04004/ ว 272 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564)
-อ้างถึงหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04004/ว 141 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

-ตามที่หนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งแนวทางการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยกำหนดการประเมินระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564 และประกาศผลวันที่ 20 เมษายน 2564 นั้น
-แต่เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องรอความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการทดสอบของกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้การดำเนินการทดสอบไม่เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนดไว้
-สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้เลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็น
“ระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2564 และประกาศผลวันที่ 20 เมษายน 2564”

-ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบและดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนในช่วงที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดต่อไป

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก วิษณุ ผอ.สทศ.