วันพุธ, พฤศจิกายน 29, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

Advertisement

การเลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน อกคศ. ล1477/2565 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ด้วยปรากฏว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ได้ส่งคําขอมีวิทยฐานะที่หรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มีวิทยฐานะชํานาญการและมีหรือเลื่อนเป็น วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไว้ก่อนวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับ โดยคําขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่ไม่สามารถดําเนินการประเมินต่อไปได้ เนื่องจากกระบวนการตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษายังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการประเมินคําขอ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถดําเนินการต่อไปได้

โดยไม่กระทบสิทธิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และไม่เกินไปกว่าที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๕ กําหนดไว้

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. จึงกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

๑. กรณีคําขอมีวิทยฐานะและคําขอเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มีวิทยฐานะชํานาญการ และมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับเรื่องจากหน่วยงานการศึกษาไว้ก่อนวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และ กศจ. ดําเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ต่อไปได้ จนกว่าจะมี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

Advertisement

๒. การออกคําสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ออกคําสั่งตามมติดังกล่าวให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๓๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ดาวน์โหลด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

การเลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน อกคศ. ล1477/2565 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

การเลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน อกคศ. ล1477/2565 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง แบบขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ DPA สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ได้กำหนดในระบบ DPA พร้อมแบบสรุปสรุปคะแนน ดาวน์โหลดที่นี่

Advertisement

การลดระยะเวลา วpa ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ.กำหนด ว4/2564 4 คุณสมบัติในการใช้ลดระยะเวลาจาก 4 ปี เหลือ 3 ปี

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments