Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2559 สังกัด สพฐ.

Advertisement

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด และ เอกสารการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2559 สังกัด สพฐ. ได้ที่นี่

Advertisement

Advertisement

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.
(2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559)

 

ภายในวันที่  5 
มีนาคม 2559

            สพท./สศศ. จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
ไปยัง สพฐ. หรือ สพท. ที่เกี่ยวข้อง              

–   บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ
สพฐ. และนอกสังกัด สพฐ. ไปยัง สพฐ. (เอกสารหมายเลข 1)

–   บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ
ต่าง สพท. ไปยัง สพท. ที่เกี่ยวข้อง (เอกสารหมายเลข 2)      

–   บัญชีแสดงจำนวนข้าราชการและอัตราเงินเดือน
ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559 ไปยัง สพฐ. (เอกสารหมายเลข 3)   

วันที่  1 
เมษายน 2559

–  ผู้บังคับบัญชาฯ
หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
แล้วส่งแบบสรุป             

   การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ต้นฉบับ)
เก็บไว้ในแฟ้มประวัติ สำหรับผู้ที่ช่วยปฏิบัติราชการให้ส่งไปยังต้นสังกัดจัดเก็บ

–  นำผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาฯ
เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

–  ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการ
อยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ โดยทั่วกัน

ภายในวันที่  2 
เมษายน 2559

            คณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนฯ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ

–  โดยนำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับ
และวงเงินที่ได้รับจัดสรรมาประกอบการพิจารณา เพื่อจัดว่า           

   ในแต่ละระดับผลการประเมิน
จะให้เลื่อนเงินเดือนได้ร้อยละเท่าไร โดยไม่ให้เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร

–  จัดทำ (เอกสารหมายเลข 5)
บัญชีรายชื่อแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559)

   เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา / อ.ก.ค.ศ.
สศศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ภายในวันที่  8 
เมษายน 2559

–  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา / อ.ก.ค.ศ. สศศ.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

–  จัดส่ง (เอกสารหมายเลข 4)
บัญชีแสดงผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ตามผลการพิจารณา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน
2559)         

   แล้วแต่กรณี ไปยัง สพฐ.
เพื่อตรวจสอบการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือน            

ภายในวันที่  15 
เมษายน 2559

–  ประกาศร้อยละของการเลื่อนเงินเดือน
ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

–  แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล

– 
แจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการที่ช่วยปฏิบัติราชการไปยังต้นสังกัดเพื่อสั่งเลื่อนเงินเดือน

สิ้นเดือนเมษายน
2559 

–  จ่ายเงินเดือนข้าราชการ
ตามคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559)

 

ภายในวันที่  3 
มีนาคม 2559

–         
สพท./สศศ.
จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่ไปช่วยปฏิบัติราชการทาง สพฐ. และนอกสังกัด
สพฐ. (เอกสารหมายเลข 1/1) ไปยัง สพฐ.

–         
สพท./สศศ.
จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่ช่วยปฏิบัติราชการต่าง สพท. (เอกสารหมายเลข
1/2) ไปยัง สพท.       ที่เกี่ยวข้อง

–         
สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูฯ
กลุ่มที่ 2 (อันดับ คศ. 4-5) (เอกสารหมายเลข 1/3) ไปยัง สพฐ.

–         
สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงจำนวนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559 (เอกสารหมายเลข 2/1) ไปยัง สพฐ.

ภายในวันที่  15 
มีนาคม 2559

–         
สพฐ.
แจ้งอนุมัติการปัดเศษโควตาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559)
ไปยัง สพท./สศศ.        

     ในวันที่  1 
เมษายน 2559

–         
ผู้บังคับบัญชาฯ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559)

–         
สพท.
รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของ ผอ.สพท.
และผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. (เอกสารหมายเลข 5) ไปยัง สพฐ.

     ในวันที่  2 
เมษายน 2559

–         
สถานศึกษา
จัดทำบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนขั้นฯ ต่อคณะกรรมการระดับสถานศึกษา

–         
สพท.
จัดทำบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการใน สพท. และ ผอ.สถานศึกษา
ต่อคณะกรรมการระดับ สพท. 

     ในวันที่  3 
เมษายน 2559

–         
สถานศึกษารายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อ
สพท./สศศ.

ภายในวันที่  8 
เมษายน 2559

–         
คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในเขตพื้นที่การศึกษา

–         
คณะกรรมการระดับ สศศ.
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนในสังกัด สศศ.

ภายในวันที่  10 
เมษายน 2559

–         
สพท./สศศ.
นำผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด เสนอขอความเห็นชอบต่อ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ.

–         
ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง
และแจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มาช่วยราชการไปยัง สพท.
ต้นสังกัด

–         
สพท./สศศ.
จัดส่งบัญชีแสดงผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู กลุ่มที่ 2 (อันดับ
คศ. 4-5) (เอกสารหมายเลข 2/3) ไปยัง สพฐ.

ภายในวันที่  15 
เมษายน 2559

–         
สพท./สศศ.
จัดส่งบัญชีแสดงการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 เมษายน 2559 (เอกสารหมายเลข 2/2) ไปยัง สพฐ.

–         
สพฐ.
ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง
และแจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มาช่วยราชการไปยัง สพท. ต้นสังกัด
เพื่อสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง

สิ้นเดือนเมษายน
2559

–         
จ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำตามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง


ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด และ เอกสารการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2559 สังกัด สพฐ. ได้ที่นี่

ที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร.0 228 856 45

You might also like