การเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา

6051
การเลื่อนเงินเดือน เงินเดือนครู ตารางเลื่อนเงินเดือนครู
การเลื่อนเงินเดือน เงินเดือนครู ตารางเลื่อนเงินเดือนครู

การเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้เผยแพร่ข้อมูล   การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ในวารสาร ก.ค.ศ. ฉบับที่ 2 ปี 2563 ดังต่อไปนี้

กฎก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 135 ตอนที่ 76 ก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงได้เปลี่ยนระบบการเลื่อนเงินเดือนเป็นแบบขั้น เป็นระบบการเลื่อนเงินเดือนแบบช่วง

โดยก.ค.ศ.ได้กำหนดฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและได้แจ้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานก.ค.ศ. ที่ศธ. 0206.7/ว5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และเพื่อให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันจึงขออธิบายเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้

1.การเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่ครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2562 ให้ใช้บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558

การเลื่อนเงินเดือน เงินเดือนครู ตารางเลื่อนเงินเดือนครู
การเลื่อนเงินเดือน เงินเดือนครู ตารางเลื่อนเงินเดือนครู

2.การคำนวณจำนวนเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนให้ใช้ฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครั้งแรกตั้งแต่รอบการประเมินครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2562

เพิ่มเพื่อน

โดยการเลื่อนเงินเดือนให้คำนวณจากฐานในการคำนวณของอันดับ เงินเดือนของตำแหน่งและวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ ตัวอย่างเช่น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนในอันดับค.ศ. 2 วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ให้ใช้ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนอันดับค.ศ.2

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนในอันดับค.ศ. 3 อาศัยรับเงินเดือนอันดับค.ศ. 4 ให้ใช้ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนในอันดับค.ศ.3 จากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นสามารถแสดงการใช้ฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือนได้ดังภาพตัวอย่างการใช้ฐานในการคำนวณต่อไปนี้

การเลื่อนเงินเดือน เงินเดือนครู ตารางเลื่อนเงินเดือนครู
การเลื่อนเงินเดือน เงินเดือนครู ตารางเลื่อนเงินเดือนครู
การเลื่อนเงินเดือน เงินเดือนครู ตารางเลื่อนเงินเดือนครู
การเลื่อนเงินเดือน เงินเดือนครู ตารางเลื่อนเงินเดือนครู

3. การคำนวณวงเงินงบประมาณและการบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมินให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

3.1 บริหารวงเงินในภาพรวมของส่วนราชการโดยนับรวมเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งที่มีผู้ดำรงตำแหน่งอยู่นะวันที่ 1 มีนาคมหรือ 1 กันยายนแล้วแต่กรณีมาคำนวณวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3

3.2 การเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมินให้อยู่ในวงเงินร้อยละ 3 ของเงินเดือนรวมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหากมีเงิน เหลือไม่สามารถนำมาใช้ในรอบการประเมิน ต่อไปได้อีก

3.3 แยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือนออกเป็น 2 กลุ่มคือ
กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ค.ศ.1 ค.ศ.2 และ ค.ศ.3
กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับเงินเดือนในอันดับค.ศ.4 และ ค.ศ.5

3.4 กำหนดกรอบวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลได้ไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

การเลื่อนเงินเดือน เงินเดือนครู ตารางเลื่อนเงินเดือนครู
การเลื่อนเงินเดือน เงินเดือนครู ตารางเลื่อนเงินเดือนครู

เข้าอ่านวารสาร ก.ค.ศ. เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนครู คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลจาก คุณศิริรัตน์ เสือโรจน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบค่าตอบแทน ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ สำนักงานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้เผยแพร่ข้อมูล การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างสูงค่ะ

เลื่อนเงินเดือนครู,การเลื่อนเงินเดือนครู,เงินเดือนครู,วิธีคำนวณเงินเดือนครู,เลื่อนเงินเดือน,เงินเดือนข้าราชการ,เงินเดือนข้าราชการครู,วิธีคิดเงินเดือนครู,กฎการเลื่อนเงินเดือน,เงินเดือน,วิทยฐานะ