การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)

3542
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต / ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/6061 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว(ท) 4995 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
2. กำหนดการรายงานข้อมูลการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยากรณ์ ประจำปี 2564
3. แบบรับรองคุณสมบัติบุคคล (แบบ คส. 2)

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เสนอเรื่องดังกล่าว ให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการประสานจากกระทรวงศึกษาธิการว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า เพื่อให้การพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2564 และปีต่อๆ ไป เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย สามารถรักษาไว้ซึ่งคุณค่าและเกียรติยศแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างแท้จริง
จึงแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และปรับเปลี่ยนวิธีการจัดส่งไฟล์ข้อมูลประกอบการเสนอขอพระราชทาน โดยใช้ระบบคลาวด์ (Cloud) แทนการส่งแผ่นบันทึกข้อมูลและการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และขอให้จัดทำแบบรับรองคุณสมบัติบุคคลเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เพื่อให้การดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดการรายงานข้อมูล สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ดังนี้

เพิ่มเพื่อน

1. พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ป.ม. ให้กับ “ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ. 3 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ และขอพระราชทานชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม) ในปีที่เกษียณอายุราชการ”

2. พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย กรณีพิเศษ (บำนาญ) ให้กับ “ข้าราชการที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ แต่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ และหน่วยงานไม่อาจเสนอขอพระราชทานฯ ได้ทันในปีที่ผู้นั้นเกษียณ”

ข้อ 1 และ 2 ขอให้ส่งเรื่องพร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าหน่วยงานไม่ประสงค์จะเสนอขอพระราชทานฯ ให้แก่บุคคลในสังกัด

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)

3. พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย (เพิ่มเติม) ให้กับ
3.1 ผู้บังคับบัญชา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และ/หรือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ) ซึ่งได้รับเงินเดือนขั้นสูง (58,340 บาท) และได้รับพระราชทาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช) มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ โดยคำสั่งเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว ต้องลงนามก่อนวันที่ 29 เมษายน 2564 (วันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาไม่น้อยกว่า 90 วัน)

3.2 ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยคำสั่งดังกล่าว ต้องลงนามก่อนวันที่ 29พฤษภาคม 2564 (วันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาไม่น้อยกว่า 60 วัน)

ข้อ 3 ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารประกอบไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยด่วน ตามแต่กรณี และ/หรือภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

4. จัดทำและรวบรวมแบบรับรองคุณสมบัติบุคคลประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 (แบบ คส.2) ทุกราย ทุกชั้นตรา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

กรณี ผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย (เพิ่มเติม) ให้ส่งพร้อมเรื่องที่เสนอขอพระราชทาน แต่สำหรับผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 มาแล้ว ให้รวบรวมส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

5. ตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานฯ ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน ต่ำกว่าระดับดี (พอใช้/ต้องปรับปรุง ย้อนหลังตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละชั้นตรา (แบบ คร. 2.1) และผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา (แบบ คร. 2.2) เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานตามแต่ละกรณีด้วย

กรณี ผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย (เพิ่มเติม) ให้ส่งพร้อมเรื่องที่เสนอขอพระราชทาน แต่สำหรับผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 มาแล้ว

หากพบว่าบุคคลใดมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานต่ำกว่าระดับดี (พอใช้/ต้องปรับปรุง)ในรอบการประเมิน 1 เมษายน 2564 และ/หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย หรือ อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา ให้แจ้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบโดยด่วนด้วย

อนึ่ง สำหรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 และปีต่อไปให้นำผลการประมินการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณา กรณีมีผลการประเมินต่ำกว่าระดับดีในปีใด ให้เพิ่มระยะเวลาการเสนอขอพระราชทานจากที่ระเบียบฯ กำหนดไขอีก 1 ปี ทั้งกรณีเริ่มขอพระราชทานและขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา และให้รวมถึงกรณีการลาที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการประเมินการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
ว่าที่ ร.ต. (ธนุ วงษ์จินดา)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
โทร. 0 2288 5657, 0 2288 5658
โทรสาร 0 2281 9992

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)

กำหนดการรยงานข้อมูลการเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ