การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564

3741
ที่ ศธ 04009/ว3768 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี
ที่ ศธ 04009/ว3768 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี

ที่ ศธ 04009/ว3768 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งจะต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีคว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและแนวปฏิบัติที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด

และจะต้องจัดส่งเรื่องพร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานที่ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่กำหนดไปยังกระทรวงศึกษาธิการภายในเวลาที่กำหนดโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และแล้วเสร็จภายในเวลาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการสำรวจ รวบรวม ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ ในสังกัด ที่ประสงค์จะเสนอขอพระราชทานให้ครบถ้วน ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) ผศ. ๒๕๔๙ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนรายละเอียดและแนวปฏิบัติที่กำหนดตามหนังสือที่อ้างถึง

๒. จัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่งๆ ในแต่ละกรณี ตามรายละเอียดและรูปแบบเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือที่อ้างถึงให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด และขอความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบและข้อเท็จจริงอย่างเคร่งครัด พื่อไม่ให้กิดปัญหาเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องและหรือไม่เพียงพอต่อการพิจารณา ซึ่งจะก่อให้เกิดความล่าช้และไม่สามารถเสนอขอพระราชทานได้ทันภายในเวลาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

๓. จัดส่งเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔ ที่ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบแนวปฏิบัติและข้อเท็จจริงตามรายละเอียดเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานที่กำหนด ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กระทรวงศึกษาธิกากำหนด

อนึ่ง เพื่อให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ในปีต่อไป เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย แล้วเสร็จภายในเวลาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด จึงให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง และจัดส่งเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑ สิงหาคมของปีก่อนปีที่เสนอขอพระราชทาน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส่งเรื่องไปภายหลังระยะเวลาที่กำหนด และจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบและรายละเอียดเอกสารที่กำหนด์ ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานจำเป็นต้องส่งเรื่องพร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานคืนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อดำเนินการปรับปรุงเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนนำไปสนอขอพระราชทานในปีต่อไป

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ