การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564

1743
ที่ ศธ 04009/ว6264 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564
ที่ ศธ 04009/ว6264 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สิ่งที่สมาด้วย ๑ ประกาศคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็ดวามชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง หลักกณฑ์และวิธีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้ที่ผู้ปฏิบัติงนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. รายละเอียดเอกสารประกอบการพิจรณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นคณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยได้รับแจ้งจกสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการว่า คณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหร้เจ้าหน้ที่ผู้ปฏิบัติงนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต,) เห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไบหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้ที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเรื่องกรอบระยะเวลาการดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นคณีพิเศษ รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการพิจรณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ตมระบียบนักายกรัฐนตรี ว่าต้วยบำเหน็ดวามชอบสำหรับเจ้าหน้ที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ พศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ส่งมาด้วย ๑ โดยกำหนดให้กระทรวงหรือหน่วยงานของรัฐดำเนิการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษประจำ ไปยัง กบจต. ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ของปีที่จะขอพระราชทานเพื่อให้ ก.บ.จ.ต.พิจารณาต่อไป

เพิ่มเพื่อน

สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้ที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส้กั ประจำปี ๒๔ และในปีต่อ ๆ ไป เป็นได้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ ประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษาสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการ

ดังนี้

๑. ดำเนินการสำรวจ รวบรวบ และตรวจสอบคุณสบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราขอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิศษในสังกัด ให้เป็นไปตามหลักกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

๒. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชการตามรายละเอียดที่ส่งไป ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลที่จะจัดส่งมาให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง

๓. แบบรายงานความดีความชอบแนบท้ายประกาศ ก.บ.จ.ต. เพื่อประกอบการเสนอขอพระราทานครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิศษผู้เนอขอพระราชทานต้องกรอกข้อมูลให้ชัดเจนทั้งในเชิงบริมาณและผลสัมฤทธิ์ว่ามีผลงานดีเด่นอย่างไร มีผลผลิต สถิติหรือจำนวน พร้อมทั้งให้เห็นได้ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้หมายเพียงใด และมีผลสัมฤทธิ์หรือว่าก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรหรือเพียงใด เพื่อนำเสนอ ก.บ.จ.ต.พิจารณาต่อไป

๔. จัดส่งเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจรณาเสนอขอพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้ที่ผู้ปฏิบัติงานในจ้งหวัดขายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ ที่ถูกต้องครบถ้วนไปยังสำนักานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีต่อไป เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย แล้วเสร็จภายในเวลาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ให้ถือปฏิบัติตามนัยของระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยให้จัดส่งเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานที่ถูกต้องครบถ้วนไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ของปีก่อนปีที่เสนอ

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564

 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564

 

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  >> ว6264 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราช

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ