การเสนอขอ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565

4927

การเสนอขอ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565

advertisement

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565

การเสนอขอ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งให้สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาทุกเขต/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการสำรวจ รวบรวม ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้เสนอขอพระราชทานครื่องราชอิสริยากรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2565 และบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (INSIGNA_ OBEC Ver.๒)

พร้อมจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ ที่จะได้รับการพิจารณา ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ แจ้งให้ดำเนินการพิจารณาอย่างเคร่งครัดถึงองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างตียิ่ง เป็นผู้ปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสารธารณชน จนถึงขนาตสมดวรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเป็นผู้มีทัศนติที่ดี และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ได้แจ้งให้นำผลการประเมินผล การปฏิบัติราชกาหรือการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณา กรณีมีผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี (พอใช้ /ต้องปรับปรุง) ในปีใด ให้เพิ่มระยะเวลาการเสนอขอพระราชทานจากระเบียบฯ กำหนดไปอีก ด ปี รวมทั้งให้รายงาน กรณีเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิตวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกตำเนินคดีอาญา และจัดส่งแบบรับรองคุณสมบัติบุคคล(แบบ คส. ๒) เพื่อประกอบการพิจารณา นั้น

สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การตำเนินการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรติมาลา ประจำปี ๒๕๖๕ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานราชการในสังกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง แล้วเร็จภายในเวลาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนต
รวมทั้งเป็นไปตามที่สำนักเลชาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนดในการดำเนินการจัดทำแบบเสนอขอพระราชทานและ
รับรองคุณสมบัติบุคคลประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี (แบบ คส. ๑ และ
แบบ ค.๒) ซึ่งให้หน่วยงานตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ทั้งกรณีที่ผู้เสนอขอพระราชทานไม่ส่งแบบเสนอขอ
พระราชทาน และกรณีที่รับรองคุณสมบัติในแบบเสนอขอพระราชทาน โดยมีเจตนาให้ข้อมูลเป็นเท็จหรือปิดบัง
ข้อเท็จจริงให้ดำเนินการทางวินัยหรือจริยธรรมตามควรแก่กรณี (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) จึงใด้จัดทำแนวปฏิบัติ
พร้อมหลักเกณฑ์ ริธีการ และเงื่อนไขในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจำปี ๒๕๓๕ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๗: เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทุกเขผ/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษดำเนินการ ดังนี้

๑. สำรวจ รวบรวม และตรวจสอบคุณมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญจักรพรรดิมาลาในสังกัด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดตามระเบียบแนวปฏิบัติ
ในการเสนอขอพระราชทาน พร้อมจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาตามรายละเอียด รูปแบบ และจำนวน
ที่กำหนด ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว และชื่อสกุล รวมทั้งเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง

advertisement

๒. ตรวจสอบข้อมูสผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ทุกกรณี ทุกราย และทุกชั้นตรา (ตาม ข้อ ๑) หากพบว่ารายใตเคยได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หรือปฏิบัติงานต่ำกว่าระดับดี (พอใช้/ต้องปรับปรุง ในปีใด ให้เพิ่มระยะเวลาการสนอขอพระราชทานจากที่ระเบียบฯ
กำหนดไปอีก 2 ปี ทั้งกรณีเริ่มขอพระราชทาน และขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา และให้รวมถึงกรณีการลา
ที่ไม่อยู่ในเกณต์ใต้รับการประเมินการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานด้วย (ไม่ต้องเสนอขอพระราชทานในครั้งนี้)
กรณี พบว่ารายใดเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยและถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว หรืออยู่ระหว่างถูกคำเนิน
คดีอาญา ขอให้จัดทำร้ายงานแบบรายงานผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิตวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินตดีอาญา
(แบบ คร.๒.๒) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) และจัดส่งแบบเสนอขอพระราชทานและวับรองคุณสมบัติบุคคล (แบบ คส.๒) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕) ส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑0 พฤศจิกายน ๒๕๖๔
พร้อมทั้งส่งไฟส์ข้อมูลไปยัง Email : Decoraobecagmal.com อีกทางหนึ่งด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 

advertisement

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565

 

รายละเอียด

>> การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2565

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล