การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 656 (ค่าจ้างตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ)

2376

การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 656 (ค่าจ้างตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ)

 การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่่ 656 (ค่าจ้างตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ)
การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่่ 656 (ค่าจ้างตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ)

การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 656 (ค่าจ้างตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ)

ที่ ศธ ๑๔๐๐๒/๖ ๓๐๘๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖๕๖
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน สำหรับนักเรียนพิการ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงนให้ราชการ เพื่อจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้รายกสร ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา ๓ เดือน (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๔)ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว จึงขอโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน
สำหรับนักเรียนพิการ งบดำเนินงาน (ค่ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) มาให้หน่วยเบิกจ่ายนี้

ซึ่งเป็นหน่วยเบิกจ่ายที่ได้รับ อนุมัติเดิม ก่อนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลง เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีผลใช้บังคับ เพื่อสำหรับดำเนินการดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสแหล่งของเงิน ๖๔๑๑๒XX รหัสงบประมาณ ๒00.๔๓๖๐๐๔๐๐ㆍㆍㆍ0 รหัสกิจกรรมหลัก ๒๐๐๐๔ XXX P๒๘o๓ เลขที่อกสารอ้างอิงการโอนเงินในระบบ GFMIS200056213.3 อนึ่งในการโอน เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้ ได้รับแจ้งรายละเอียดข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
ที่ถูกต้องครบถ้วน จากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหากมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณรายการดังกล่าวให้สอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ ๑๒ ๒๘๘ ๕๕๔๔
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

 

 การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 656 (ค่าจ้างตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ)
การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 656 (ค่าจ้างตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ)

 

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม https://www.finance-obec.net/D/16030.html

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักการคลังและสินทรัพย์
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๑๒
E-mail [email protected]