วันอังคาร, มีนาคม 5, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาการใช้อัตราว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๔

การใช้อัตราว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๔

Advertisement

การใช้อัตราว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างถึง ๑. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๓๔๕๐
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

๒. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๔๒๑๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

Advertisement

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต และ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ วางแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยให้พิจารณาสถานศึกษา ที่มีสภาพอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ ก.ค.ศ. และขาดครูตามสาขาวิชาเอกที่กําหนด เพื่อรองรับการบรรจุ พร้อมทั้งได้จัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๕,๐๔๑ อัตรา เพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนดังกล่าว ความแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า ตามที่แจ้งให้สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย แล้วมีอัตราว่างคงเหลือจากการบรรจุ เนื่องจากมีนักศึกษาทุนไม่ครบตามจํานวนแผนที่วางไว้ และมีนักศึกษาทุนบางรายสละสิทธิ์ในการเข้ารับการบรรจุ ในการนี้ เพื่อให้การบริหารอัตรากําลังของสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงให้นําอัตราที่เหลือจากการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการดังกล่าว สรรหา บรรจุและแต่งตั้งได้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ต่อไป

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม การคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments