การใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ ATK แนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ของสถานศึกษา

2244

การใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ ATK แนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ของสถานศึกษา

การใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ ATK
การใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ ATK

แนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ของสถานศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ของสถานศึกษา
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ของสถานศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ของสถานศึกษา
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ดาวน์โหลด หนังสือแจ้ง สพท. แนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ที่นี่

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้สถานศึกษามีแนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อ ชุดตรวจ Antigen Test Kt (ATK) ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้สถานศึกษาดําเนินการ ดังนี้

1. กรณีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกําหนดให้มีการตรวจคัดกรองด้วย ชุดตรวจ Antigen Test Kit (AT) หรือวิธีการอื่น ๆ ขอให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อขอรับการสนับสนุน บุคลากรและชุดตรวจที่ได้มาตรฐาน หรือตามที่คณะกรรมการการโรคติดต่อจังหวัดเห็นชอบ ตามหนังสือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5014 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

2. กรณีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกําหนดให้สถานศึกษาจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาสามารถนําเงินอุดหนุนไปจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยดําเนินการดังนี้

2.1 รายการค่าจัดการเรียนการสอนที่มีงบประมาณเพียงพอโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ งบประมาณในการบริหาร การจัดการเรียนการสอน โดยให้สถานศึกษาปรับแผนปฏิบัติการประจําปี/แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการประจําปี ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.2 รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีงบประมาณเพียงพอโดยไม่ส่งผลกระทบ ต่อการใช้งบประมาณในการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยให้สถานศึกษาดําเนินการปรับแผน แผนการดําเนินการในแผนปฏิบัติการประจําปี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการประจําปี ต้องผ่านความเห็นชอบ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.3 เงินรายได้สถานศึกษาเฉพาะในส่วนที่มิได้เก็บจากผู้ปกครองหรือนักเรียน ที่มีงบประมาณ คงเหลือเพียงพอ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ให้สถานศึกษาดําเนินการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4 /ว 138 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 ได้อนุมัติหลักการให้ส่วนราชการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจ และน้ํายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ ‘SARS – COV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจน ด้วยตนเอง (COVD-19 Antigen test self-test Kits) ได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 115 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง การดําเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสําหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และจัดซื้อตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ สถานศึกษาต้องคํานึงถึงงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับโดยไม่ส่งผลกระทบในการบริหาร การจัดการเรียนการสอน และจัดซื้อชุดอุปกรณ์การตรวจที่ได้มาตรฐานเป็นสําคัญ

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ การประเมินเพื่อขอมี หรือ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” ว PA โดย กคศ. และ starfish อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร 2565