การใช้เงินอุดหนุน 2566 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2566 แนวทางการดําเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4728

แนวทางการใช้เงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2566 แนวทางการดําเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Advertisement

แนวทางการใช้เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 2566 แนวทางการดําเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทําเอกสารแนวทางการดําเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้สอดคล้อง และเป็นไปตามปฏิทินการดําเนินงาน ของโครงการฯ และใช้เป็นเอกสารอ้างอิง ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/หน่วยงานในส่วนกลาง ในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแนวทางการใช้เงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2566 คลิกที่นี่

แนวทางการดำเนินการ และเกณฑ์การจัดสรร

  1. ค่าจัดการเรียนการสอน
  2. ค่าหนังสือเรียน
  3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
  4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
  5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าจัดการเรียนการสอน
ค่าจัดการเรียนการสอน หมายถึง เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ เงินอุดหนุนรายหัว ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน โดยมีเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการดังนี้
1.1 เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนที่วไป
1.1.1 เงินอุดหนุนรายหัว
จัดสรรให้นักเรียนทุกคน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีอัตราการจัดสรรจำแนกตาระดับ ดังนี้
1) ระดับก่อนประถมศึกษา 1,734 บาท
ภาคเรียนละ 867 บาท/คน
2) ระดับประถมศึกษา 1,938 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 969 บาท/คน
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,570 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 1,785 บาท/คน
4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,876 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 1,938 บาท/คน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแนวทางการใช้เงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2566 คลิกที่นี่

Advertisement

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (70%)

แนวทางการใช้เงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2566 แนวทางการดําเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ และใช้เป็นเอกสารอ้างอิง ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์สูงสุด ต่อนักเรียนและทางราชการ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากเว็บไซต์ของสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.bopp.go.th และเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.obec.go.th

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน สพฐ. ปี 66-69 ปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุน แบบขั้นบันได ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

เงินอุดหนุนรายหัว ค่าหนังสือเรียนและแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2565 สังกัด สพฐ.

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/