การให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

2724
การให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3
การให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

การให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

เงินทุนหมุนเวียนให้กู้ยืม เพื่อบรรเทาและลดภาระหนี้สิน ที่มีอยู่เดิม
ข่าวประชาสัมพันธ์ การให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

ด้วยคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ได้อนุมัติจัดสรรวงเงิน
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา สำนักงาน กศน. และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ตามหลักกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. ผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ ต้องมีหนี้สินที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย ดังนี้
1.1 เป็นหนี้เงินกู้ที่มีสัญญากู้ยืมกับธนาคาร หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสถาบันการเงินอื่น ตามกฎหมาย
อยู่ก่อนวันยื่นคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเป็นหนี้บัตรเครดิต หรือบัตรสินเชื่อเงินสด
อยู่ก่อนวันที่ 17 มกราคม 2563 (หนี้กยศ. หนี้เช่าซี้อ สินเชื่อเกี่ยวกับรถ หนี้บริษัทประกันชีวิต หนี้เกี่ยวกับ
สวัสดิการโรงเรียน หนี้กองทุนหมู่บ้านฯลฯ ไม่สามารถกู้ยืมได้)
1.2 เป็นหนี้ในฐานะ ผู้ค้ำประกันที่มีคำพิพากษา

2. ให้กู้ยืมคนละไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ผ่อนชำระคืน ภายใน 12 ปี (144 งวด)
(จำนวนวดที่จะส่งต้องไม่เกิน 1 41 วด และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเวลาของอายุราชการคงเหลือของผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน โดยยึดอายุราชการคงเหลือน้อยที่สุด มาคำนวณจำนวนงวดเพื่อจะผ่อนชำระหนี้ของผู้กู้ยืมรายนั้น ๆ)

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้ยืม
3.1 ดำรงตำแหน่งครูผู้สอน, รอง ผอ.รร./ ผอ.รร., รอง ผอ.สพท./ผอ.สพท. และศึกษานิเทศก์
(ข้าราชการบำนาญ พนักงานราชการ และครูอัตราจ้างไม่มีสิทธิกู้ยืม)
3.2 รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
3.3 มีเงินเดือนและเงินได้รายเดือน (เงินวิทยฐาน: และคำตอบแทนอื่น) คงเหลือปัจจุบัน หลังงากคำนาณ
หักชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนที่จะกู้ยืมแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (ตารางการชำระหนี้ด้านหลัง
3.4 เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ วิริยะ อุตสาหะ มีความประพฤติดี
3.5 กรณีที่เคยเป็นลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนต้องชำระหนี้เสร็จ สิ้น โดยไม่มีการผิดนัดชำระหนี้มาก่อน
3.6 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
3.7 ไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลาย หรือมีคำสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์
กรณีกู้ยืมไม่เกิน 300,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 2 คน และกู้ยืมเกินกว่า 300,000 บาท
ให้มีผู้ค้ำประกัน 3 คน โดยผู้ค้ำปะกันต้องมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท (ไม่รวมเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่น)และเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมและ ผู้ค้ำประกันต้องได้รับความยินยอมการกู้ยืมและค้ำประกันจากคู่สมรส การรับเงินกู้ยืมจะจ่ายเป็นเช็คให้กับเจ้าหนี้ที่ผู้กู้ยืมระบุไว้ในคำขอกู้ยืมและ คณะ อนุกรรมการมีมติอนุมัติแล้วเท่านั้น (ผู้กู้ยืมจะไม่ได้รับเงินสดและไม่สามารถเปลี่ยนเจ้าหนี้ได้) ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา สำนักงาน กศน. และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อแจ้งให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้มายื่นคำขอกู้ยืม ดังนั้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดสนใจ
สามารถยื่นคำขอกู้ยืมได้ที่ต้นสังกัด เช่น สพป. สพม.ที่ท่นสังกัด ภายในวันที่ 9 ส.ค. 2564 พร้อมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th

ศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://otepc.go.th/th/otepc08/news-otepc08/item/3434-2564-23.html

กรกฏาคม 2564
ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 02 280 7972-3

ครูอัพเดต