การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

4016
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง หนังสือสํานักงาน ก... ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/๓ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้ง กฎ .คศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ํากว่าขั้นต่ํา หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ ๒) .. ๒๕๕๕ และมติ ก.ค.. ในการดําเนินการให้ได้รับเงินเดือนตามกฎ ... ดังกล่าว เพื่อทราบและถือปฏิบัติ นั้น 

..ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า สภาพการณ์ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป และมีการเปลี่ยนระบบการเลื่อน เงินเดือนเป็นแบบช่วง จึงมีมติดังนี้ 

. ยกเลิกการดําเนินการตามมติ ..ศ. ตามหนังสือที่อ้างถึง 

๒. กําหนดแนวปฏิบัติการดําเนินการตามกฎ .ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ํากว่าขั้นต่ํา หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ ) .ศ. ๒๕๕๕ ใหม่ ดังนี้ 

.ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ํากว่าขั้นต่ํา ของอันดับ ตามข้อ () () () () () (๖) () ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

๒.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อ () วรรคสองผู้ใดได้รับเงินเดือน ถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วยอยู่ก่อนวันที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้สั่งให้ ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนเดิม และให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับถัดไป คือ อันดับ คศ.ได้อีกหนึ่งอันดับ โดยให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนในขั้นหรืออัตราที่มีเงินเดือนเท่าเดิม หรือในกรณีที่ไม่มีขั้นที่มี เงินเดือนเท่าเดิมก็ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่มีเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ เมษายน ๒๕๕๖ 

๒.๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงานในครั้งใดแล้วจะได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนของตําแหน่งและวิทยฐานะ ในอันดับ คศ.คศ.หรือ คศ.แล้วแต่กรณี ให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนเดิมได้ โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับถัดไปได้อีกหนึ่งอันดับเท่านั้น ตามข้อ ของกฏ .ค.. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ํากว่าขั้นต่ํา หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่การเลื่อนเงินเดือนครั้งที่สอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) เป็นต้นไป 

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

ดาวน์โหลดไฟล์ 

ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ ว3/2556

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงาน กคศ.