การไฟฟ้านครหลวงเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 421 อัตรา

995

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 306 อัตรา
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 พฤษภาคม 2558

ประกาศที่ ฝทม. 4/2558 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

การ
ไฟฟ้านครหลวง
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อสอบคัด
เลือกบรรจุในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 39 คุณวุฒิ ระดับ

– ปริญญาโท

– ปริญญาตรี

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

– มัธยมศึกษาตอนต้น

การรับสมัครสอบ

ผู้สนใจสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 พฤษภาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.mea.or.th/ หัวข้อรับสมัครงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

———————————————————————–

การ
ไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
จำนวน 115 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 พฤษภาคม
2558

ประกาศที่ ฝทม. 3/2558 เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ ในตำแหน่งพนักงานสนาม1

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ)

จำนวน 98 อัตรา

2. พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างโยธา)

จำนวน 17 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

– จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.3)

– เพศชาย อายุ 18 – 28 ปี  สัญชาติไทย

– ตาไม่บอดสี ไม่สวมแว่นสายตา

– สูง 160 – 185 ซม.

การรับสมัครสอบ

ผู้สนใจสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 พฤษภาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.mea.or.th/ หัวข้อรับสมัครงาน