ด่วนที่สุด !!! สพฐ. ให้ สพท. สำรวจข้อมูล กำลังคนภาครัฐ  ภายใน ๒๗ ม.ค. ๖๓

999

ด่วนที่สุด !!! สพฐ. ให้ สพท. สำรวจข้อมูล กำลังคนภาครัฐ  ภายใน ๒๗ ม.ค. ๖๓

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวสารที่น่าสนใจ   มาฝากครับ  ด้วย  สำนักงาน  กพ.  มีโครงการจัดทำฐานข้อมูล
กำลังคนภาครัฐ  เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารกำลังคนภาครัฐ สพฐ.  จึงแจ้งให้
สพท. สำรวจ อัตรากำลัง ภาครัฐ ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒  รายงานตามแบบฟอร์ม  ตามมีหนังสือแจ้ง

 

ด่วนที่สุด !!! สพฐ. ให้ สพท. สำรวจข้อมูล กำลังคนภาครัฐ  ภายใน ๒๗ ม.ค. ๖๓
ด่วนที่สุด !!! สพฐ. ให้ สพท. สำรวจข้อมูล กำลังคนภาครัฐ  ภายใน ๒๗ ม.ค. ๖๓

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

สำรวจกำลังคนภาครัฐ 62 (ว8)

แบบฟอร์มสำรวจกำลังคนภาครัฐ 62(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2)

 

ที่มา   สพร. สพฐ.