Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด !!! สพฐ. ให้ สพท. สำรวจข้อมูล กำลังคนภาครัฐ  ภายใน ๒๗ ม.ค. ๖๓

ด่วนที่สุด !!! สพฐ. ให้ สพท. สำรวจข้อมูล กำลังคนภาครัฐ  ภายใน ๒๗ ม.ค. ๖๓

Advertisement

ด่วนที่สุด !!! สพฐ. ให้ สพท. สำรวจข้อมูล กำลังคนภาครัฐ  ภายใน ๒๗ ม.ค. ๖๓

เพิ่มเพื่อน

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวสารที่น่าสนใจ   มาฝากครับ  ด้วย  สำนักงาน  กพ.  มีโครงการจัดทำฐานข้อมูล
กำลังคนภาครัฐ  เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารกำลังคนภาครัฐ สพฐ.  จึงแจ้งให้
สพท. สำรวจ อัตรากำลัง ภาครัฐ ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒  รายงานตามแบบฟอร์ม  ตามมีหนังสือแจ้ง

 

Advertisement

ด่วนที่สุด !!! สพฐ. ให้ สพท. สำรวจข้อมูล กำลังคนภาครัฐ  ภายใน ๒๗ ม.ค. ๖๓
ด่วนที่สุด !!! สพฐ. ให้ สพท. สำรวจข้อมูล กำลังคนภาครัฐ  ภายใน ๒๗ ม.ค. ๖๓

 

Advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

สำรวจกำลังคนภาครัฐ 62 (ว8)

แบบฟอร์มสำรวจกำลังคนภาครัฐ 62(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2)

 

ที่มา   สพร. สพฐ.