กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

4245
กำหนดการ สอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564
กำหนดการ สอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564

กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

เรื่อง. การสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2564

เรียน  ศึกษาธิการทุกจังหวัด

ตามหนังสือตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสรุปข้อมูล จำนวนตำแหน่งว่าง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในภาพรวมของจังหวัด และจัดส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานความแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2564 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ก.ค. ศ. กำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ.0206.6 / ว.24 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันขอให้จัดส่งข้อมูล จำนวนตำแหน่งว่าง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก พร้อมรายชื่อผู้ประสานงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ไปยัง. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2564 สำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่จัดส่งข้อมูลจำนวน ตำแหน่งว่าง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก มาแล้วขอให้แจ้งยืนยันข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ได้แจ้งไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบด้วยแล้ว

อนึ่ง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2563 ขอให้รายงานข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย4 และขอให้รายงานทุกครั้งที่มีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

กำหนดการ สอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564
กำหนดการ สอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564 

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2564

1. ประกาศรับสมัคร >> ภายในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

2. รับสมัคร>> วันพุธที่ 5 -วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

3.ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคก.และภาคข. >> ภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564

4.ประเมินจากการสอบข้อเขียน

ภาค ก. ประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป>> วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564

ภาค ข. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ>> วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564

5.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคก. และภาคข. เพื่อมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคค. >>ภายในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564

6.ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมผลงาน และการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน

ภาคค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

(ตามวันตามวันและเวลาที่กศจ.หรืออ.ก.ค.ศ. กำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564)

7.ประกาศผลการสอบแข่งขัน

(ตามวันตามวันและเวลาที่กศจ.หรืออ.ก.ค.ศ. กำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564)

กำหนดการ สอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564
กำหนดการ สอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ