กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ปี 2564

1723
กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 2564
กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 2564

กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ปี 2564

กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ปี 2564 ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรื่อง การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ และตารางสอบแข่งชันฯ จำนวน 6 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง  ได้แจ้งกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปี น.ศ. ๒๕๖๔ และตามหนังสือที่อ้างถึง  แจ้งชะลอการตำเนินการสอบแข่งขันฯ ดังกล่าวออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคคิตเชื้อไรรัสโคโรนา ๒๑๑๕ (COVD-19) จะคลี่คลาย มาเพื่อทราบ ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เนื่องจากสำนักงาน ก.ศ.ศ.
ได้มีหนังสือชักข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังสำหรับการสอยแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปี ท.ศ. ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ตังนั้น เพื่อเป็นการ
บริหารอัตรากำลังให้เกิดประโยงน์ต์อทางราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานจึงกำหนดการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแะแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชกานเป็นข้ารายการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายอัมพร พีมะสา)

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564

 

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564

 

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564

ครูอัพเดตดอทคอม ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.