กำหนดวันสอบ ปฏิทินกำหนดวันสอบ NT ป. 3 และกำหนดวันสอบ ปฏิทินกำหนดวันสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2563

4679
กำหนดวันสอบ ปฏิทินกำหนดวันสอบ NT ป. 3 และกำหนดวันสอบ ปฏิทินกำหนดวันสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2563
กำหนดวันสอบ ปฏิทินกำหนดวันสอบ NT ป. 3 และกำหนดวันสอบ ปฏิทินกำหนดวันสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2563

กำหนดวันสอบ ปฏิทินกำหนดวันสอบ NT ป. 3 และกำหนดวันสอบ ปฏิทินกำหนดวันสอบ RT ป.1
ปีการศึกษา 2563

เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ เรื่อง การประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563 ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ซึ่ง สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกอบไปด้วย ปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 ฉบับ  และ ปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 ชุด

กำหนดวันสอบ ปฏิทินกำหนดวันสอบ NT ป. 3 และกำหนดวันสอบ ปฏิทินกำหนดวันสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2563
กำหนดวันสอบ ปฏิทินกำหนดวันสอบ NT ป. 3 และกำหนดวันสอบ ปฏิทินกำหนดวันสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2563

ปฎิทินการปฏิบัติงานและตารางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563

กำหนดวันสอบ ปฏิทินกำหนดวันสอบ NT ป. 3 และกำหนดวันสอบ ปฏิทินกำหนดวันสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2563
กำหนดวันสอบ ปฏิทินกำหนดวันสอบ NT ป. 3 และกำหนดวันสอบ ปฏิทินกำหนดวันสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2563

ปฎิทินการปฏิบัติงานและตารางการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน (RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กำหนดวันสอบ ปฏิทินกำหนดวันสอบ NT ป. 3 และกำหนดวันสอบ ปฏิทินกำหนดวันสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2563
กำหนดวันสอบ ปฏิทินกำหนดวันสอบ NT ป. 3 และกำหนดวันสอบ ปฏิทินกำหนดวันสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2563

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นอย่างสูงนะคะ