กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ วันหยุด เดือน พ.ย. วันหยุด เดือน ธ.ค.2563

3340

 

กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ วันหยุด เดือน พ.ย. วันหยุด เดือน ธ.ค.2563
กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ วันหยุด เดือน พ.ย. วันหยุด เดือน ธ.ค.2563

 

กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ วันหยุด เดือน พ.ย. วันหยุด เดือน ธ.ค.2563

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 กระทรวงมหาดไทยมี หนังสือ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ลงมติเห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษและการเลื่อนวันหยุดชดเชยในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2563 ตามที่รองนายกรัฐมนตรีเสนอดังนี้

1 กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้ให้กระทรวงคมนาคม รับไว้พิจารณาด้วยว่าการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษดังกล่าวไม่ใช่วันหยุดราชการปกติประจำปี ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องถือเป็นวันหยุดตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชน และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ในการยกเว้นค่าผ่านทางกรณีพิเศษในวันหยุดราชการประจำปีและวันหยุดนักขัตฤกษ์

2.ขอให้เลื่อนวันหยุดชดเชย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จากวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เป็นวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563

3.ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าว ที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการบริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรโดยมีให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน

4.ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีต่อไป

กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ วันหยุด เดือน พ.ย. วันหยุด เดือน ธ.ค.2563
กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ วันหยุด เดือน พ.ย. วันหยุด เดือน ธ.ค.2563ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ วันหยุด เดือน พ.ย. วันหยุด เดือน ธ.ค.2563 จากกระทรวงมหาดไทยค่ะ