วันอาทิตย์, ธันวาคม 10, 2023
Google search engine
หน้าแรกอบรมออนไลน์กิจกรรมตลาดนัดวังจันทรเกษม เฟส 2 ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วงจันทร์เกษม เฟส 2 ลงทะเบียนตลาดนัดวังจันทรเกษม เปิดลงทะเบียนทุกกิจกรรมแล้ว

กิจกรรมตลาดนัดวังจันทรเกษม เฟส 2 ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วงจันทร์เกษม เฟส 2 ลงทะเบียนตลาดนัดวังจันทรเกษม เปิดลงทะเบียนทุกกิจกรรมแล้ว

Advertisement

กิจกรรมตลาดนัดวังจันทรเกษม เฟส 2 ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วงจันทร์เกษม เฟส 2 ลงทะเบียนตลาดนัดวังจันทรเกษม เปิดลงทียนทุกกิจกรรมแล้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ครั้งที่ 2

ลงทะเบียนตลาดนัดวังจันทร์เกษม

จากผลความสำเร็จของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ครั้งที่ 1 ในปี 2564 ซึ่งมีการจัดการอบรมให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 กิจกรรม โดยวิธีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Microsoft Teams จากกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม ถึงวันที่ 14 กันยายน 2564 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 539,584 คน พบว่าผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจสูงสุด ในกิจกรรมศึกษาสื่อสารผ่านบทเพลง และกิจกรรม Active Learning สูงสุด และจากการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ร่วมกันระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานศึกษาการจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ได้ร่วมกันการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการดำเนินงานในครั้งที่มา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอขอให้มีการจัดโครงการตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2 ตามความต้องการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงสถานศึกษา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ตามสภาพการณ์ที่เหมาะสมต่อไป

ลิงก์ลงทะเบียน ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วงจันทร์เกษม เฟส 2  กิจกรรมตลาดนัดวังจันทรเกษม คลิกที่นี่

ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วงจันทร์เกษม เฟส 2
ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วงจันทร์เกษม เฟส 2

กิจกรรมตลาดนัดวังจันทรเกษม เฟส 2 ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วงจันทร์เกษม เฟส 2 ลงทะเบียนตลาดนัดวังจันทรเกษม เปิดลงทียนทุกกิจกรรมแล้ว

ลิงก์ลงทะเบียน ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วงจันทร์เกษม เฟส 2 กิจกรรมตลาดนัดวังจันทรเกษม คลิกที่นี่

หลักสูตร คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่ผู้เรียน
โดย พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)ปราชญ์ร่วมสมัย นักคิดนักเขียน.
พฤหัสบดี 3 มีนาคม 2565 09.00 – 12.00 น. อบรมแล้ว

หลักสูตร การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาของเยาวชนไทย
โดย ดร.ยอง ซอก ชเว (โค้ชเช)เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (น้องเทนนิส จอมเตะสาวเจ้าของเหรียญทอง โอลิมปิกเกมส์ 2020) วิทยากรกิตติมศักดิ์ อธิบดีกรมพลศึกษา (นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์)
พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2565 09.00 – 12.00 น.

หลักสูตร เปิดโลกการศึกษาไร้ขีดจำกัดในยุคจักรวาลนฤมิต
โดย 1. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคณะจากสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2. ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ ผศ.ดร.พรพิมล ศุขะวาที รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด
พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2565 09.00 – 12.00 น.

Advertisement

หลักสูตร ค่านิยมที่ดีงามของเด็กและเยาวชน
โดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) พระราชาคณะชั้นราช นักเทศน์ และนักสังคมสงเคราะห์ ชาวนนทบุรี ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสวนแก้ว
พฤหัสบดี 24 มีนาคม 2565 09.00 – 12.00 น.

หลักสูตร คุณค่าทางวัฒนธรรมในความงดงามของชีวิต
โดย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กวีรางวัลซีไรต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2536
อังคาร 5 เมษายน 2565 13.00 – 16.30 น.

หลักสูตร จำอวดหน้าวัง (จันทรเกษม) “ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รากฐานการศึกษา สุนทรียภาพทางปัญญาคุณค่ามรดกแผ่นดิน”
โดย น้าโย่ง น้านงค์ น้าพวง “สามน้า” นายพิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา (น้าโย่ง) นายจำนงค์ ปิยะโชติ (น้านงค์) นายพวง แก้วประเสริฐ (น้าพวง)
อังคาร 19 เมษายน 2565 09.00 – 12.00 น.

หลักสูตร สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจํานงค์ : ผู้อำนวยการ สสวท. ดร.พรชัย อินทร์ฉาย : รองผู้อำนวยการ สสวท. ดร.เขมวดี พงศานนท์ : ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เครือข่ายและพัฒนาครู ดร.อลงกรณ์ ตั้งสงวนธรรม : ผู้อำนวยการสาขา คณิตศาสตร์มัธยม อาจารย์ ฤทัย เพลงวัฒนา : ผู้อำนวยการสาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก และคณะ นักวิชาการ สสวท.
เสาร์ 23 เมษายน 2565 09.00 – 16.30 น.

หลักสูตร การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์
โดย นางธมลวรรณ สุดใจ (คุณครูมัดซี นาบอน) นางสาวจีรภัทร์ สุกางโฮง (คุณครูนกเล็ก) และ นายชินวุฒิ รัชตะนาวิน (คุณครูชิน)
อังคาร 26 เมษายน 2565 09.00 – 12.00 น.

หลักสูตร หลักการปฏิบัติราชการ
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม (ราชบัณฑิตสยาม)
ศุกร์ 29 เมษายน 2565 13.00 – 16.30 น.

หลักสูตร Active Learning
โดย Mr.Andrew Biggs (คุณแอนดรูว์ บิ๊กส์) Mr.Edelmiro Domingo Jr. (คุณเอ็ดดี้) Mr.Isaiah Azulai (คุณลี)
พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 09.00 – 12.00 น.

ลิงก์ลงทะเบียน ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วงจันทร์เกษม เฟส 2 กิจกรรมตลาดนัดวังจันทรเกษม คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม

>>ตลาดนัดวังจันทรเกษม ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2 ปี 2565 รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

>> วิธีลงทะเบียน ตลาดนัดวังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 2 ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2 ปี 2565

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments