วันอาทิตย์, ธันวาคม 10, 2023
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTกิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 

กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 

Advertisement

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 มีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

เว็ปไซต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักพระราช ปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ที่ทรงริเริ่มการจัดงานศิลปหัตถกรรมสืบสานถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง “ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะแนะนําชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้น ได้เอาใจใส่ฝึกหัตศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็น ทางเลี้ยงอาชีพต่างๆ เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมียนหรือเข้าทําราชการให้น้อยลง”

และสานต่อเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาที่มุ่งหวังให้การจัดงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียนเป็นเวที ให้นักเรียนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ผลสําเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน การเผยแพร่ผลงาน ด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยการจัดงานได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ และวิธีการจัดการแข่งขัน เพื่อสอดรับกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 โดยกําหนดให้เป็นไปตามหลักการ ดังนี้

1. ให้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ โดยจัดงานระดับชาติใน 4 ภูมิภาค

2. ผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ใน 4 ภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตร เป็นระดับชาติ

3. กรณีที่ต้องคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ จะเชิญผู้ได้รับรางวัล ระดับชาติเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องคัดผู้แทนประเทศเป็นรายกิจกรรมไป

4. การจัดการแข่งขันระดับชาติ กําหนดจัดงาน เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566 โดยมอบหมายให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัดที่มีความพร้อมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน

4.1 ภาคใต้ จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2566

4.2 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566

4.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2566

4.4 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2566

5. ประเภทและลู่การแข่งขัน กําหนดดังนี้

Advertisement

5.1 ระดับก่อนประถมศึกษา – ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด แข่งขันในลู่ประถมศึกษา

5.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา แข่งขันในลู่โรงเรียน ขยายโอกาส

5.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ทุกสังกัด รวมโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิด ชั้นสูงสุดถึงชั้น ม.5 แข่งขันในลูโรงเรียนมัธยมศึกษา

กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ขอบคุณข้อมูลจาก ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจ ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมหลัก การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

มอบหมายเจ้าภาพ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments