วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTกู้ยืมเงิน ทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กู้ยืมเงิน ทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Advertisement

กู้ยืมเงิน ทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กู้ยืมเงิน ทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วยคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ได้อนุมัติจัดสรรวงเงิน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน ข้าราชการครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. 2565 โดยมีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้

1. ผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนต้องมีหนี้สินที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย
1.1 เป็นหนี้เงินกู้ที่มีสัญญากู้ยืมกับธนาคาร หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสถาบันการเงินอื่นตามกฎหมาย อยู่ก่อนวันยื่นคําขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเป็นหนี้บัตรเครดิต หรือบัตรสินเชื่อเงินสด อยู่ก่อนวันที่ 29 ตุลาคม 2564 (หนี้ กยศ. หนี้เช่าซื้อ สินเชื่อเกี่ยวกับรถ หนี้บริษัทประกันชีวิต หนี้เกี่ยวกับ สวัสดิการโรงเรียน หนี้กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ ไม่สามารถกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนไปชําระหนี้ได้)
1.2 เป็นหนี้ในฐานะผู้ค้ําประกันที่มีคําพิพากษา

2. ให้กู้ยืมคนละไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ผ่อนชําระคืน ภายใน 12 ปี (144 งวด) โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขอายุราชการคงเหลือของผู้กยืมและผู้ค้ําประกัน ผู้กู้ยืมและผู้ค้ําประกันคนใดมีอายุราชการ คงเหลือน้อยที่สุด จะนํามาคํานวณจํานวนงวดในการผ่อนชําระคืน)

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้ยืม
3.1 ดํารงตําแหน่งครู, รอง ผอ.รร./ผอ.รร. รอง ผอ.สพท./ผอ.สพท. และศึกษานิเทศก์ (บุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ข้าราชการบํานาญ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และครูในสังกัดกระทรวงอื่น ไม่มีสิทธิกู้ยืม)
3.2 รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
3.3 มีเงินเดือนและเงินได้รายเดือน (เงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทนอื่น) คงเหลือปัจจุบัน หลังจากคํานวณ หักชําระหนี้เงินทุนหมุนเวียนที่จะกู้ยืมแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
3.4 เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ วิริยะ อุตสาหะ มีความประพฤติดี 3.5 กรณีที่เคยเป็นลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนต้องชําระหนี้เสร็จสิ้น โดยไม่มีการผิดนัดชําระหนี้มาก่อน 3.6 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 3.7 ไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลาย หรือมีคําสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์

* กรณีกู้ยืมไม่เกิน 300,000 บาท ให้มีผู้ค้ําประกัน 2 คน และกู้ยืมเกินกว่า 300,000 บาท ให้มีผู้ค้ําประกัน 3 คน โดยผู้ค้ําประกันต้องมีเงินเดือนไม่ต่ํากว่า 25,000 บาท (ไม่รวมเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่น) และเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

*ผู้ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมและผู้ค้ําประกันต้องได้รับความยินยอมการกู้ยืมและการค้ําประกัน จากคู่สมรส และในวันจัดทําสัญญาคู่สมรสของผู้กู้และผู้ค้ําประกันต้องไปเซ็นยินยอมที่ ธ.ก.ส. ด้วย

* การรับเงินกู้ยืมจะจ่ายเป็นเช็คให้กับเจ้าหนี้ที่ผู้กู้ยืมระบุไว้ในคําขอกู้ยืมและคณะอนุกรรมการ มีมติอนุมัติแล้วเท่านั้น (ผู้กู้ยืมจะไม่ได้รับเงินสดและไม่สามารถเปลี่ยนเจ้าหนี้ได้)

ทั้งนี้ สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงาน กศน. และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อแจ้งให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้มายื่นคําขอกู้ยืม ดังนั้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดสนใจ สามารถยื่นคําขอกู้ยืมได้ที่ต้นสังกัด เช่น สพป. หรือ สพม.ที่ท่านสังกัด ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมทั้ง สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th 

คุณสมบัติผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน

Advertisement

หลักค้ำประกันการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน

ตารางการชำระหนี้รายงวดของการกู้ยืมเงินทุนหมุนฯ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี

หาคุณครูท่านใดสนสามารถดาวน์โหลดเอกสารการจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามลิงก์นี้ได้เลยครับ  เอกสารดาวน์โหลดการจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารดาวน์โหลด สังกัด สพป.+สพม.

ขั้นตอน-ปฏิทินการปฏิบัติงาน สพป.+สพม.
คำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ
แบบคำรับรองของหน่วยงานเพื่อหักเงินของผู้กู้+ผู้ค้ำ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
หนังสือครุฑ เขตเดียว-เขต1 ของจังหวัด
หนังสือครุฑ สพป.+สพม. เขตอื่นของจังหวัด
หนังสือยินยอมให้หักเงินของ ผู้กู้+ผู้ค้ำ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมฯ พ.ศ. 2565

เอกสารดาวน์โหลด สังกัด ส่วนราชการ (สอศ.+ สนง.กศน.+การศึกษาพิเศษ)

ขั้นตอน-ปฏิทินการปฏิบัติงาน
คำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ
แบบคำรับรองของหน่วยงานเพื่อหักเงินของผู้กู้+ผู้ค้ำ
แบบสอบถามความพึงพอใจ 2565
หนังสือครุฑ การศึกษาพิเศษ (สพฐ.)
หนังสือครุฑ สำนักงาน กศน.
หนังสือครุฑ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หนังสือยินยอมให้หักเงินของ ผู้กู้+ผู้ค้ำ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมฯ พ.ศ. 2565

เอกสารดาวน์โหลด สังกัด ศธจ.

Advertisement

ขั้นตอน-ปฏิทินการปฏิบัติงาน
คำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ
แบบคำรับรองของหน่วยงานเพื่อหักเงินของผู้กู้+ผู้ค้ำ
แบบสอบถามความพึงพอใจ 2565 หนังสือครุฑ
หนังสือยินยอมให้หักเงินของ ผู้กู้+ผู้ค้ำ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมฯ พ.ศ. 2565

กู้ยืมเงิน ทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กู้ยืมเงิน ทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงาน ก.ค.ศ. การให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ด่วน อนุมัติกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินครู ให้กู้คนละ 500,000บาท

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments