กู้ยืมเงิน ทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2618

กู้ยืมเงิน ทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กู้ยืมเงิน ทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กู้ยืมเงิน ทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วยคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ได้อนุมัติจัดสรรวงเงิน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน ข้าราชการครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. 2565 โดยมีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้

1. ผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนต้องมีหนี้สินที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย
1.1 เป็นหนี้เงินกู้ที่มีสัญญากู้ยืมกับธนาคาร หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสถาบันการเงินอื่นตามกฎหมาย อยู่ก่อนวันยื่นคําขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเป็นหนี้บัตรเครดิต หรือบัตรสินเชื่อเงินสด อยู่ก่อนวันที่ 29 ตุลาคม 2564 (หนี้ กยศ. หนี้เช่าซื้อ สินเชื่อเกี่ยวกับรถ หนี้บริษัทประกันชีวิต หนี้เกี่ยวกับ สวัสดิการโรงเรียน หนี้กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ ไม่สามารถกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนไปชําระหนี้ได้)
1.2 เป็นหนี้ในฐานะผู้ค้ําประกันที่มีคําพิพากษา

2. ให้กู้ยืมคนละไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ผ่อนชําระคืน ภายใน 12 ปี (144 งวด) โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขอายุราชการคงเหลือของผู้กยืมและผู้ค้ําประกัน ผู้กู้ยืมและผู้ค้ําประกันคนใดมีอายุราชการ คงเหลือน้อยที่สุด จะนํามาคํานวณจํานวนงวดในการผ่อนชําระคืน)

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้ยืม
3.1 ดํารงตําแหน่งครู, รอง ผอ.รร./ผอ.รร. รอง ผอ.สพท./ผอ.สพท. และศึกษานิเทศก์ (บุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ข้าราชการบํานาญ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และครูในสังกัดกระทรวงอื่น ไม่มีสิทธิกู้ยืม)
3.2 รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
3.3 มีเงินเดือนและเงินได้รายเดือน (เงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทนอื่น) คงเหลือปัจจุบัน หลังจากคํานวณ หักชําระหนี้เงินทุนหมุนเวียนที่จะกู้ยืมแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
3.4 เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ วิริยะ อุตสาหะ มีความประพฤติดี 3.5 กรณีที่เคยเป็นลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนต้องชําระหนี้เสร็จสิ้น โดยไม่มีการผิดนัดชําระหนี้มาก่อน 3.6 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 3.7 ไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลาย หรือมีคําสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์

* กรณีกู้ยืมไม่เกิน 300,000 บาท ให้มีผู้ค้ําประกัน 2 คน และกู้ยืมเกินกว่า 300,000 บาท ให้มีผู้ค้ําประกัน 3 คน โดยผู้ค้ําประกันต้องมีเงินเดือนไม่ต่ํากว่า 25,000 บาท (ไม่รวมเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่น) และเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

*ผู้ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมและผู้ค้ําประกันต้องได้รับความยินยอมการกู้ยืมและการค้ําประกัน จากคู่สมรส และในวันจัดทําสัญญาคู่สมรสของผู้กู้และผู้ค้ําประกันต้องไปเซ็นยินยอมที่ ธ.ก.ส. ด้วย

* การรับเงินกู้ยืมจะจ่ายเป็นเช็คให้กับเจ้าหนี้ที่ผู้กู้ยืมระบุไว้ในคําขอกู้ยืมและคณะอนุกรรมการ มีมติอนุมัติแล้วเท่านั้น (ผู้กู้ยืมจะไม่ได้รับเงินสดและไม่สามารถเปลี่ยนเจ้าหนี้ได้)

ทั้งนี้ สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงาน กศน. และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อแจ้งให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้มายื่นคําขอกู้ยืม ดังนั้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดสนใจ สามารถยื่นคําขอกู้ยืมได้ที่ต้นสังกัด เช่น สพป. หรือ สพม.ที่ท่านสังกัด ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมทั้ง สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th 

คุณสมบัติผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน
คุณสมบัติผู้ กู้ยืมเงิน ทุนหมุนเวียน
หลักค้ำประกันการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน
หลักค้ำประกันการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน

ตารางการชำระหนี้รายงวดของการกู้ยืมเงินทุนหมุนฯ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี

หาคุณครูท่านใดสนสามารถดาวน์โหลดเอกสารการจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามลิงก์นี้ได้เลยครับ  เอกสารดาวน์โหลดการจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารดาวน์โหลด สังกัด สพป.+สพม.

ขั้นตอน-ปฏิทินการปฏิบัติงาน สพป.+สพม.
คำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ
แบบคำรับรองของหน่วยงานเพื่อหักเงินของผู้กู้+ผู้ค้ำ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
หนังสือครุฑ เขตเดียว-เขต1 ของจังหวัด
หนังสือครุฑ สพป.+สพม. เขตอื่นของจังหวัด
หนังสือยินยอมให้หักเงินของ ผู้กู้+ผู้ค้ำ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมฯ พ.ศ. 2565

เอกสารดาวน์โหลด สังกัด ส่วนราชการ (สอศ.+ สนง.กศน.+การศึกษาพิเศษ)

ขั้นตอน-ปฏิทินการปฏิบัติงาน
คำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ
แบบคำรับรองของหน่วยงานเพื่อหักเงินของผู้กู้+ผู้ค้ำ
แบบสอบถามความพึงพอใจ 2565
หนังสือครุฑ การศึกษาพิเศษ (สพฐ.)
หนังสือครุฑ สำนักงาน กศน.
หนังสือครุฑ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หนังสือยินยอมให้หักเงินของ ผู้กู้+ผู้ค้ำ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมฯ พ.ศ. 2565

เอกสารดาวน์โหลด สังกัด ศธจ.

ขั้นตอน-ปฏิทินการปฏิบัติงาน
คำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ
แบบคำรับรองของหน่วยงานเพื่อหักเงินของผู้กู้+ผู้ค้ำ
แบบสอบถามความพึงพอใจ 2565 หนังสือครุฑ
หนังสือยินยอมให้หักเงินของ ผู้กู้+ผู้ค้ำ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมฯ พ.ศ. 2565

กู้ยืมเงิน ทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กู้ยืมเงิน ทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงาน ก.ค.ศ. การให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ด่วน อนุมัติกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินครู ให้กู้คนละ 500,000บาท