ก.ค.ศ. กำหนดครูทุกคน ต้องยื่น PA ภายใน 1 ตุลาคม 2564 ทุกคนหมายถึงใครบ้าง?

16474
ก.ค.ศ. กำหนดครูทุกคน ต้องยื่น PA ภายใน 1 ตุลาคม 2564 ทุกคนหมายถึงใครบ้าง?
ก.ค.ศ. กำหนดครูทุกคน ต้องยื่น PA ภายใน 1 ตุลาคม 2564 ทุกคนหมายถึงใครบ้าง?

ก.ค.ศ. กำหนดครูทุกคน ต้องยื่น PA ภายใน 1 ตุลาคม 2564 ทุกคนหมายถึงใครบ้าง?

เมื่อ ก.ค.ศ. กำหนดครูทุกคน ต้องยื่น PA ภายใน 1 ตุลาคม 2564 คำว่า “ทุกคน” หมายถึงใครบ้าง
ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา, 062-7945366 ประธาน (เฟชกลุ่ม) ศูนย์พัฒนาวิทยฐานะครูแห่งประเทศไทย

บทนำ
ทันทีที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) โดยเลขาธิการ ก.ค.ศ.         รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ได้ประกาศข่าวความคืบหน้าถึงมติที่ประชุม ก.ค.ศ. เมื่อ 25
มกราคม 2564 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงพัฒนางาน (PA) ใหม่ว่า
“ครูทุกคน จะต้องยื่น PA ต่อผู้อำนวยการโรงเรียน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564” และต่อมามีแผ่นภาพที่เผยแพร่
สร้างความเข้าใจ โดย เพจ สำนักงาน ก.คศ. ดังนี้

ก.ค.ศ. กำหนดครูทุกคน ต้องยื่น PA ภายใน 1 ตุลาคม 2564 ทุกคนหมายถึงใครบ้าง?
ก.ค.ศ. กำหนดครูทุกคน ต้องยื่น PA ภายใน 1 ตุลาคม 2564 ทุกคนหมายถึงใครบ้าง?

คำถามสำคัญ คือ ผู้ที่จะต้องยื่น PA นั้น หมายถึง ครูทุกคนที่จะต้องได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ใช่หรือไม่ หรือจะต้องยื่นเฉพาะผู้ประสค์จะขอมีและเลื่อนวิทยฐนะตามหลักเกณฑ์ใหม่เท่นั้น และหากผู้ไม่
ประสงค์จะขอเลื่อนวิทยฐนะตามหลักเกณฑ์ฯ นี้ ไม่เข้าข่ายจะต้องยื่น PA แล้วจะมีวิธีการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนแบบใด รวมทั้ง การประเมินเพื่อคงวิทยฐานะ หมายถึงอย่างไร บทความสั้นนี้ ผู้เขียนพยายามประมวลข้อมูลความรู้ทั้งในแง่ข้อกฎหมาย และหลักวิชาการ เพื่ออธิบายความจกฐานข้อมูลของก.ค.ศ.ที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มพรมแดนความรู้ความเข้าใจให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ความชัดเจนใดๆ จำเป็นต้องรอคู่มือคำอธิบายประกอบหลักกณฑ์ฯ          ข้างต้นจากก.ค.ศ.ต่อไป

คำว่า “PA” คืออะไร
จากข้อมูลของ ก.ค.ศ. มี 2 คำที่ปรากฏ ได้แก่ “Peformance Agreement” ละ “Performance
Appraisal” ซึ่งหากจะหาความหมายตรงคำ ได้แก่
Performan แปลว่า สมรรถนะ, สมรรถภาพ การกระทำ, พฤติกรรม
Agreementแปลว่า การเห็นด้วย, การเห็นชอบร่วมกัน,การยอมรับร่วมกัน, ข้อตกลง, ความตกลง
Appraisal แปลว่า การประเมิน, การตีรดา, การประเมินค่า, การหาค่า
performance appraisal แปลว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ในหลักวิชการบริหารงานบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการประเมินบุคคล มีการใช้แนวคิด
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (Performance Agreement) มาอย่างกว้างขวางแล้ว และในการประเมินเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก็ปรากฏว่า สำนักงาน กค.ศ. ได้เคย  มีหลักกณฑ์และวิธีการนี้ประกาศใช้ (แต่ยังไม่ได้ใช้) คือ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษวิทยฐนะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญตามข้อตกลงในพัฒนางาน (ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558) และนิยามศัพท์สำคัญเกี่ยวเนื่องกับ คำว่า “ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement)” ดังต่อไปนี้

ข้อตกลงในการพัฒนางาน หมายถึง ข้อเสนอในการพัฒนางานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ผู้ขอรับ
กรประเมินได้จัดทำไว้กับคณะกรรมการชุดที่ 1 และได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ให้เป็นข้อตกลง เพื่อแสดงว่าภายในระยะเวลาที่กำหนดจะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้น ปรากฏผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ และสามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษได้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง การพัฒนางานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้มี
คุณภาพตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน

ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง หมายถึง ผลการพัฒนางานที่ผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการตาม
ข้อตกลงที่ทำไว้เพื่อพัฒาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้นจนบังเกิดผลป็นที่ประจักษ์และสามารถกระดับคุณภาพผู้เรียนและ
คุณภาพการศึกษได้ตมนโยบายของกระทวงศึษาธิการภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อตกลง

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมายถึง ผลการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้สูงขึ้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ผลสัมฤทธิ์ทาการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจกกระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนหรือโครงการที่ทำให้ผู้เรียนกิดการพัฒนตมมาตฐานการเรียนที่สอดคล้องกับสาขาหรือกลุ่มสาระการเรียน
หอวิชาที่เสนอขอรับการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึก บุคลิกลักษณะนิสัยที่ดีงม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะ
พลเมืองและพลโลก

.                ผู้เรียน หมายถึง นักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับบริการ
การบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความคิดรวบยอดของตัวชี้วัด
ของวิชในกลุ่มสาระการเรียนตกันตามหลักสูตรที่มีความสัมพันธ์กันตั้แต่ 2 วิชาขึ้นไป โดยนำเอาเนื้อหาวิชามา
ผสมผสานและเชื่อมโยกัน ทำให้เกิดความรู้ความข้าใจลักษณะองค์รวมสามารถนำไปประยุคตใช้ในการจัดการเรียนรู้
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ

ก.ค.ศ. กำหนดครูทุกคน ต้องยื่น PA ภายใน 1 ตุลาคม 2564 ทุกคนหมายถึงใครบ้าง?
ก.ค.ศ. กำหนดครูทุกคน ต้องยื่น PA ภายใน 1 ตุลาคม 2564 ทุกคนหมายถึงใครบ้าง?

สำหรับคำว่า “ข้อตกลงในกาพัฒนางาน หรือ PA” ตามหลักเกณฑๆ ใหม่นี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่และมาตรฐานวิทยฐานะ ประกอบด้วย (1)
ชั่วโมงปฏิบัติงาน และ (2) คุณภาพการปฏิบัติงนตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
 ซึ่งจะเห็นว่า ครูที่จะยื่น PA ต่อผู้อำนวยโรงเรียนในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้ จะต้องประกอบด้วย 2 ส่วน ดังกล่าว หลังจากนั้น ก็จะต้องมีการพัฒนางานตามข้อตกลงจนสิ้นสุดปีงบประมาณ จึงจะมีการประเมิน โดยผลการประเมินใช้ประโยชน์เพื่อ (1) เลื่อนเงินเดือน (2) คงวิทยฐานะ และ (3) เลื่อนวิทยฐานะ

ก.ค.ศ. กำหนดครูทุกคน ต้องยื่น PA ภายใน 1 ตุลาคม 2564 ทุกคนหมายถึงใครบ้าง?

ก.ค.ศ. กำหนดครูทุกคน ต้องยื่น PA ภายใน 1 ตุลาคม 2564 ทุกคนหมายถึงใครบ้าง?
ก.ค.ศ. กำหนดครูทุกคน ต้องยื่น PA ภายใน 1 ตุลาคม 2564 ทุกคนหมายถึงใครบ้าง?
ก.ค.ศ. กำหนดครูทุกคน ต้องยื่น PA ภายใน 1 ตุลาคม 2564 ทุกคนหมายถึงใครบ้าง?
ก.ค.ศ. กำหนดครูทุกคน ต้องยื่น PA ภายใน 1 ตุลาคม 2564 ทุกคนหมายถึงใครบ้าง?

 

ก.ค.ศ. กำหนดครูทุกคน ต้องยื่น PA ภายใน 1 ตุลาคม 2564 ทุกคนหมายถึงใครบ้าง?
ก.ค.ศ. กำหนดครูทุกคน ต้องยื่น PA ภายใน 1 ตุลาคม 2564 ทุกคนหมายถึงใครบ้าง?

 

ก.ค.ศ. กำหนดครูทุกคน ต้องยื่น PA ภายใน 1 ตุลาคม 2564 ทุกคนหมายถึงใครบ้าง?
ก.ค.ศ. กำหนดครูทุกคน ต้องยื่น PA ภายใน 1 ตุลาคม 2564 ทุกคนหมายถึงใครบ้าง?

 

ก.ค.ศ. กำหนดครูทุกคน ต้องยื่น PA ภายใน 1 ตุลาคม 2564 ทุกคนหมายถึงใครบ้าง?
ก.ค.ศ. กำหนดครูทุกคน ต้องยื่น PA ภายใน 1 ตุลาคม 2564 ทุกคนหมายถึงใครบ้าง?

 

ก.ค.ศ. กำหนดครูทุกคน ต้องยื่น PA ภายใน 1 ตุลาคม 2564 ทุกคนหมายถึงใครบ้าง?
ก.ค.ศ. กำหนดครูทุกคน ต้องยื่น PA ภายใน 1 ตุลาคม 2564 ทุกคนหมายถึงใครบ้าง?

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไฮน้อย อ.เหล่าเสือโก้ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการ เรื่องก.ค.ศ. กำหนดครูทุกคน ต้องยื่น PA ภายใน 1 ตุลาคม 2564 ทุกคนหมายถึงใครบ้าง? ในครั้งนี้ค่ะ