Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ก.ค.ศ.ขอความอนุเคราะห์คุณครู ตอบบแบบสำรวจเกี่ยวกับ ภาวะ หนี้สิน เพื่อวางแผนบริหาร เงินทุน หมุนเวียน

ก.ค.ศ.ขอความอนุเคราะห์คุณครู ตอบบแบบสำรวจเกี่ยวกับ ภาวะ หนี้สิน เพื่อวางแผนบริหาร เงินทุน หมุนเวียน

Advertisement

ก.ค.ศ.ขอความอนุเคราะห์คุณครู ตอบบแบบสำรวจเกี่ยวกับ ภาวะ หนี้สิน เพื่อวางแผนบริหาร เงินทุน หมุนเวียน

เพิ่มเพื่อน

สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำแบบสำรวจเกี่ยวกับ ภาวะ หนี้สินและขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาตอบแบบสำรวจภาวะหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

Advertisement

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและนำผลการสำรวจมาเป็นข้อมูลสารสนเทศเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการวางแผนบริหารและดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ก.ค.ศ.ขอความอนุเคราะห์คุณครู ตอบบแบบสำรวจเกี่ยวกับ ภาวะ หนี้สิน  เพื่อวางแผนบริหาร เงินทุน หมุนเวียน
ก.ค.ศ.ขอความอนุเคราะห์คุณครู ตอบบแบบสำรวจเกี่ยวกับ ภาวะ หนี้สิน เพื่อวางแผนบริหาร เงินทุน หมุนเวียน

Advertisement

โดยในแบบสำรวจจะมีข้อคำถามดังนี้ครับ

หรือ ทุกท่านสามารถ คลิกเข้าตอบแบบสอบถามได้ที่นี่ครับ

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

ติดตามเรื่องราวเพิ่มเติมได้ที่ : ครูอัพเดตดอทคอม

You might also like