ก.ค.ศ.ขอความอนุเคราะห์คุณครู ตอบบแบบสำรวจเกี่ยวกับ ภาวะ หนี้สิน เพื่อวางแผนบริหาร เงินทุน หมุนเวียน

1735

ก.ค.ศ.ขอความอนุเคราะห์คุณครู ตอบบแบบสำรวจเกี่ยวกับ ภาวะ หนี้สิน เพื่อวางแผนบริหาร เงินทุน หมุนเวียน

สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำแบบสำรวจเกี่ยวกับ ภาวะ หนี้สินและขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาตอบแบบสำรวจภาวะหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและนำผลการสำรวจมาเป็นข้อมูลสารสนเทศเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการวางแผนบริหารและดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ก.ค.ศ.ขอความอนุเคราะห์คุณครู ตอบบแบบสำรวจเกี่ยวกับ ภาวะ หนี้สิน  เพื่อวางแผนบริหาร เงินทุน หมุนเวียน
ก.ค.ศ.ขอความอนุเคราะห์คุณครู ตอบบแบบสำรวจเกี่ยวกับ ภาวะ หนี้สิน เพื่อวางแผนบริหาร เงินทุน หมุนเวียน

โดยในแบบสำรวจจะมีข้อคำถามดังนี้ครับ

หรือ ทุกท่านสามารถ คลิกเข้าตอบแบบสอบถามได้ที่นี่ครับ

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

ติดตามเรื่องราวเพิ่มเติมได้ที่ : ครูอัพเดตดอทคอม