ก.ค.ศ.จัดประชุม ทบทวนการดำเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สิน ข้าราชการครู

1333

ก.ค.ศ.จัดประชุม ทบทวนการดำเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สิน ข้าราชการครู

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนโดยมี นางจีรนันท์  เพ่งพินิจ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นไปตามที่รัฐบาลได้หมอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ.  ดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ในการแก้ปัญหาที่กระทบต่อคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน

โดยเงินทุนหมุนเวียนฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาภาระหนี้สิน เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครู โดยการให้ข้าราชการครูกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และหมุนเวียนกลับมาให้ข้าราชการครูได้กู้ยืมต่อไป จาการดำเนินงานที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2540 – 2558 ได้ให้ข้าราชการครูกู้ยืมรายละ 200,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 – MLR – 1 ต่อปี สามารถให้ข้าราชการครูกู้ยืมปีละ500 – 800 ล้านบาท ต่อมาตั้งแต่ปี 2559 – ปัจจุบันจำนวนข้าราชการครูที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมลดลง

โดยมีสาเหตุหลักคือมีสถาบันการเงินที่เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สิน มีระเบียบกระทรวงศึกษา ว่าด้วยการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 ที่กำหนดให้ข้าราชการครู มีเงินเดือนคงเหลือ 30% จากปัจจัยดังกล่าวทำให้การดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน ไม่สามารถปล่อยกู้ได้ตามแผนที่กำหนด

ซึ่งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ  ได้รับทราบและพิจารณาแล้วจึงให้ข้อเสนอแนะและให้ข้อสังเกตว่าควรมีการทบทวนการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2562  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อไป

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.