ก.ค.ศ.จัดสรรอัตราว่าง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จากการเกษียณอายุราชการ 1,650 ตำแหน่ง

2292
ก.ค.ศ.จัดสรรอัตราว่าง ตำแหร่ง ครูผู้ช่วย จากการเกษียณอายุราชการ 1,650 ตำแหน่ง
ก.ค.ศ.จัดสรรอัตราว่าง ตำแหร่ง ครูผู้ช่วย จากการเกษียณอายุราชการ 1,650 ตำแหน่ง

ก.ค.ศ.จัดสรรอัตราว่าง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จากการเกษียณอายุราชการ 1,650 ตำแหน่ง

เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๒ แจ้งการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อใช้บริหารจัดการตามความสำคัญจำเป็น ความแจ้งแล้ว นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ขอเรียนดังนี้

๑. ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย รวม ๑,๖๕๐ อัตรา โดยมีเงื่อนไขในการใช้ตำแหน่งเพื่อการบรรจุและแต่งตั้ง คือ ให้ได้รับ
เงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ กำหนด โดยอาศัยเบิกในอัตราเงินเดือนที่กำหนด เมื่อนำไปใช้
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว อัตราเงินเดือนที่เหลืออยู่ไม่สามารถนำไปใช้เป็นอัตรา
เงินเดือนสำหรับตำแหน่งว่างไม่มีเงิน หรือนำไปกำหนดเป็นตำแหน่งเพิ่มใหม่ได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒ .ให้สำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษาต้นทางและปลายทางดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องกันอีกครั้งหนึ่ง ก่อนออกคำสั่งตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมส่งคำสั่งให้สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับจากได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ให้จัดทำข้อมูลไว้สำหรับควบคุมการใช้ตำแหน่งให้ตรงกันด้วย

ก.ค.ศ.จัดสรรอัตราว่าง ตำแหร่ง ครูผู้ช่วย จากการเกษียณอายุราชการ 1,650 ตำแหน่ง
ก.ค.ศ.จัดสรรอัตราว่าง ตำแหร่ง ครูผู้ช่วย จากการเกษียณอายุราชการ 1,650 ตำแหน่ง

ส่งที่ส่งมาด้วย

ว698

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานพัฒนาระบบบริการงานบุคคลและนิติการ