ก.ค.ศ. จัดสรรอัตราว่าง บรรจุครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 5,311 อัตรา

1362
เรื่อง การใช้อัตรว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เรื่อง การใช้อัตรว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เรื่อง การใช้อัตรว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต,ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๖๖๒
ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๒. หนังสือสำนักงานคณะกรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๒๒๗
ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษทุกเขตและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ วางแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการ
ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การศึกษา ๒๕๖๓ โดยให้พิจารณาสถานศึกษาที่มีสภาพอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์
ก.ค.ศ. และขาดครูตามสาขาวิชาเอกที่กำหนดเพื่อรองรับการบรรจุ พร้อมทั้งได้จัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕,๓๑๑ อัตรา
เพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนดังกล่าว ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า ตามที่แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสำนักบริหารงาสพฐ.นการศึกษาพิเศษ ดำเนิการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย แล้วมีอัตราว่างคงเหลือจากการบรรจุ เนื่องจากมีนักศึกษาทุนไม่ครบตามจำนวนแผนที่วางไว้
และมีนักศึกษาทุบางรายสละสิทธิ์ในการเข้ารับการบรรจุ ในการนี้ เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงนการศึกษาพิศษ มีประสิทธิภพและเกิดประโยชน์สูงสุด
จึงให้นำอัตราที่เหลือจากการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการดังกล่าว สรรหา บรรจุและแต่งตั้งได้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ต่อไป

สรุปข้อมูลจาก หนังสือนี้นะคะ สพฐ.มีตำแหน่งบรรจุ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 5,311 อัตรา และได้ดำเนินการคัดเลือกบรรจุเป็นที่เรียนร้อยแล้ว มีนักศึกษาทุนไม่ครบตามจำนวนแผนที่วางไว้และมีนักศึกษาทุบางรายสละสิทธิ์ในการเข้ารับการบรรจุ สพฐ.จึงนำอัตราที่เหลือดังกล่าว ไปสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ต่อไป 

เรื่อง การใช้อัตรว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เรื่อง การใช้อัตรว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดหนังสือเพิ่มเติม

หนังสือ 04009/761

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ