ก.ค.ศ. ซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลัง สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

1559
ก.ค.ศ. ซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลัง สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ก.ค.ศ. ซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลัง สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

.ค.ศ. ซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลัง สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารเกี่ยวกับซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลัง สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว๘ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว๒๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
๒. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว๙๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๓. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว๑๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทราบและถือปฏิบัติและตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ก.ค.ศ. มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามเกณฑ์อัตรากำลังฯ เดิม ไปจนสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๓ และบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตามเกณฑ์อัตรากำลังฯ ใหม่ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังตามเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีมติให้ซักซ้อมความเข้าใจกรณีดังกล่าวว่า หาก กศจ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อนวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ครั้งแรกให้บรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร ซึ่งคำนวณจากเกณฑ์อัตรากำลังฯ เดิม สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งต่อไป ให้บรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เกินเกณฑ์อัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์)
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล เลขาธิการ ก.ค.ศ.
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๔๔๓๐ , ๐ ๒๒๘๐ ๑๑๐๔-๙ ต่อ ๑๗๔
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๐๙๓

 

ก.ค.ศ. ซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลัง สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ก.ค.ศ. ซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลัง สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ สำนักงาน ก.ค.ศ.