Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ก.ค.ศ. ตั้ง 2ชุด ดูเรื่องปรับปรุงโครงสร้างศธ. และยกระดับรร.ขนาดเล็ก

ก.ค.ศ. ตั้ง 2ชุด ดูเรื่องปรับปรุงโครงสร้างศธ. และยกระดับรร.ขนาดเล็ก

Advertisement

ก.ค.ศ. ตั้ง 2ชุด ดูเรื่องปรับปรุงโครงสร้างศธ. และยกระดับรร.ขนาดเล็ก

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 8/2562 ที่มีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน ว่า
มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สำคัญ ดังนี้

Advertisement

1. เห็นชอบ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความซ้ำซ้อนในการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้อยู่ภายใต้กระบวนการเดียวกันในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โดย คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. เป็นประธาน เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีปัญหาความซ้ำซ้อนของภาระงานในหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

2. เห็นชอบ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการบริหารจัดการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของโรงเรียน และการควบรวมสถานศึกษา

รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากรให้ลดลง เพื่อลดปัญหาการจัดสรรงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โดยมุ่งเน้นให้ครูปฏิบัติงานสอนและจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงานในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มที่

โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) เป็นประธาน

ซึ่ง รมว.ศธ.ได้เน้นย้ำว่า คณะกรรมการฯ จะต้องศึกษาให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง รวมถึงประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชัดเจนที่สุด เพื่อที่จะทำให้เกิดความเหมาะสมกับการแก้ปัญหาที่มีอยู่ และการทำงานจะต้องมีประสิทธิภาพที่สุด

นอกจากนี้ที่ประชุม อนุมัติ การบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งหมด 40 ราย แบ่งเป็น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 31 ราย และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 9 ราย โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

ที่มา  อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

You might also like