ก.ค.ศ.นำร่องใช้เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่

860

วันนี้(14 พ.ค.) รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เปิดเผยว่า ตนได้มอบมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร
และบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)

ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการดูแลความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ทั้งเรื่องวิทยฐานะ เงินเดือนครู โดยตนอยากให้ทุกเรื่องที่
ก.ค.ศ.ดำเนินการมีความผูกพันและเชื่อมโยงกับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้
เรียน โดยเฉพาะเรื่องการขอมีวิทยฐานะ ที่เวลานี้
ก.ค.ศ.ได้เห็นชอบในหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
ขอมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญที่ปรับใหม่
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเริ่มนำร่องทันที
หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ส่งหลักสูตรการทดสอบฉบับใหม่มาให้สำนักงาน ก.ค.ศ.
เพื่อใช้ในการทดสอบและประเมินครูก่อนเข้าสู่กระบวนการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
รูปแบบใหม่ ซึ่งจะยึดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กเป็นสำคัญ
โดยสาเหตุที่จะต้องใช้วิธีนำร่องก่อน เพราะอาจต้องมีการปรับแก้ไข
เพื่อให้เกณฑ์เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า
หลักการของหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
วิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) มีดังนี้
1.การประเมินตามหลักเกณฑ์นี้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดยประเมินจากผลในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เน้นคุณภาพ
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพของผู้เรียน
2.ต้องสามารถขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม
3.ใช้ห้องเรียนและนักเรียนเป็นฐาน โดยให้มีการประเมินการปฏิบัติงานจริง ณ
สถานศึกษา ซึ่งจะทำให้ครูไม่ทิ้งห้องเรียน
4.ผู้ที่ขอรับการประเมินต้องมีความรู้ในสาขาวิชาที่สอน
โดยต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเชิงทฤษฎี
และประเมินประสบการณ์วิชาชีพจากส่วนราชการต้นสังกัดก่อนยื่นคำขอรับการ
ประเมิน5. เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
ที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง
และคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน วิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. กำหนด และ 6.
หลักเกณฑ์การประเมินนี้ใช้สำหรับประเมิน
เพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง

“ หลักเกณฑ์ดังกล่าวถือว่ามีผลในทางปฏิบัติแล้ว โดยหากสพฐ.
ส่งหลักสูตรการทดสอบฉบับใหม่ให้ ก.ค.ศ.
ครูที่ต้องการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะก็จะต้องใช้เกณฑ์ใหม่ทันที
ซึ่งตามกำหนดจะต้องส่งให้ ก.ค.ศ.ภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ขณะเดียวกัน
ก.ค.ศ.กำลังเร่งตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลัก
เกณฑ์ ว13 เดิม ซึ่งยังมีค้างอยู่ประมาณ 500 คน ให้เรียบร้อย
และหากใครไม่ผ่านการประเมินก็สามารถยื่นได้อีกครั้งตามหลักเกณฑ์ใหม่
“เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าว.“

อ่านต่อที่ : http://dailynews.co.th/education/321174