ก.ค.ศ. ประชุมจัดทำร่าง คู่มือเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

1190
ก.ค.ศ. จัดทำร่างอัตรากำลัง ครู อัตรากำลังครู 2564
ก.ค.ศ. จัดทำร่างอัตรากำลัง ครู อัตรากำลังครู 2564

ก.ค.ศ. ประชุมจัดทำร่าง คู่มือเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มี ข่าวสารความคืบหน้าของ เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ โดยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เผยแพร่ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) คู่มือเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เว็บไซต์ ของ ก.ค.ศ. โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

วันที่ 1 เมษายน 2564  รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) คู่มือเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร

 

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 สำนักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอัตรากำลัง ทราบถึงรายละเอียดและขั้นตอนของเกณฑ์อัตรากำลังฯ ดังกล่าว และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำคู่มือเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางและเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับภาระงานตามสภาพบริบทของพื้นที่ สามารถตอบโจทย์สมรรถนะทางการศึกษาทั้งด้านการบริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21  รวมทั้งช่วยยกระดับโรงเรียนขนาดเล็ก ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ลดภาระงานครู คืนครูสู่ห้องเรียน และเชื่อมโยงไปสู่การผลิตครูในอนาคต อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศตามเจตนารมย์ของการปฏิรูปการศึกษาและเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

อ่านข้อมูลทั้งหมดคลิกที่นี่ 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล ก.ค.ศ. ประชุมจัดทำร่าง คู่มือเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จาก เว็บไซต์ ก.ค.ศ. ค่ะ