ก.ค.ศ. ประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำ รูปแบบไฟล์วิดีทัศน์ ตามเกณฑ์ประเมิน วิทยฐานะข้าราชการครู

1530
ไฟล์วิดีทัศน์ วิทยฐานะ ว.9
ไฟล์วิดีทัศน์ วิทยฐานะ ว.9

ก.ค.ศ. ประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำรูปแบบไฟล์วิดีทัศน์ ตามเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ทางเพจ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงาน ก.ค.ศ. จัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำรูปแบบไฟล์วิดีทัศน์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านเว็บไซต์ ก.ค.ศ.

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 สำนักงาน ก.ค.ศ กระทรวงศึกษาธิการ

สืบเนื่องจากที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว 9/2564 ) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว 10/2564 ) และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว 11/2564 ) โดยการประเมินคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จากไฟล์วีดิทัศน์ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาการประเมินวิทยฐานะตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์สำหรับให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 3 สายงาน สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงได้จัดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ.ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม และในการประชุมได้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เช่น การใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่าง การตรวจวัดอุณหภูมิ และจุดบริการแอลกอฮอล์เจล รวมถึงกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมด้วย

ครูอัพเดตดอทคอม คาดว่า ในเร็วๆนี้ คุณครูทุกท่านก็น่าจะได้ทราบเกี่ยวกับ ข้อมูลการจัดทำ รูปแบบไฟล์วิดีทัศน์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับที่ใช้ในการประเมิน ว.PA ว.9 และขอขอบคุณที่มาของข้อมูล จาก คุณระพีพรรณ จวงถาวร : ภาพ / ข่าว คุณศรายุทธ มาทัพ หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ : Editor เว็บไซต์ ก.ค.ศ.