ก.ค.ศ.ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

1599

ก.ค.ศ.ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

วันที่ 2 กันยายน  2562 นางวัชรี  เกิดพิพัฒน์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ณ โรงแรมไอวิช จังหวัดนนทบุรี

สืบเนื่องจากที่   สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เคยจัดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ รวมทั้งพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 ไปครั้งหนึ่งแล้ว โดยการประชุมดังกล่าว ได้ร่างมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเพื่อให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกัน โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานบุคคล ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. เข้าร่วมการประชุม

6

6

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.