ก.ค.ศ.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2924
ก.ค.ศ.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก.ค.ศ.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก.ค.ศ.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สถานี ก.ค.ศ.
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สวัสดีข้าราชการครูและบุคลากรกางการศึกษา รวมถึงผู้อ่านทุคน วันนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. มีเรื่องที่น่าสนใจ
มานำเสนอ ซึ่งเป็นเรื้องเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรกำลังขำราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ว 19/2555)

สืบเนื่องจาก คปร. กำหนดเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัดราเกษียณ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาให้เฉพาะสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียน 120 คน ขึ้นไป ซึ่งไม่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่อยู่ในแปนการควบรวมสถานศึกษา ทำให้สถานศึกษาขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่ 120 คน ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 30 ของสถานศึกษาทั้งหมด

ประสบปัญหาในการจัดการศึกษาและส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาดังกล่รส ประกอบกับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 กระทรงศึกษาธิกมีนโยบายเร่งด่วนในการบริหารจัดการสถานศึกษานาดเล็ก ในการที่จะไม่บรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียน 40 คน ลงมา เพื่อให้สามารถบริหารจัดการยุบ เลิก หรือควบรวมสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ในช่วงระยะเวลาปลี่ยนผ่าน นี้ความจำป็นที่จะต้องกำหนดแยงทางการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการยุบเลิก หรือควบรวมสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนน้อยที่สุดเป็นลำดับแรก พร้อมกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้แก่สถานศึกษาขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนมากกว่า เพื่อประโยชน์ในการควบรวมสถานศึกษาในอนาคต

ด้วยเหตุนี้ ก.ค.ศ. จึงมีมติกรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 19/2555) โดยให้เพิ่มเติม กรณีการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเก่อนข้าราชการครูแลบุคลาทางการศึกษาตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึษาที่มีจำนวนนักเรียน 41 – 119 คน โดยกำหนดเชื่อนไข ดังนี้

1. ให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จากสถานศึกษาที่ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา หรือสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
2. ให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้ราชการครูและบุคลากรทางารศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ทั้งตำแหน่งว่างและตำแหน่งที่มีผู้ดำรงตำแหน่ง
3. การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเตือนให้ตัดโอนได้ภายในจังหวัดเดียวกันเท่านั้น
4. สถานศึกษาที่รับการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน (ปลายทาง) ต้องมีจำนวนนักเรียนมากกว่าสถานศึกษาที่ถูกตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเตือน (ต้นทาง)
5. กรณีสถานศึกษาที่ให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน (ต้นทาง) เป็นสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 40 คน ลงมา เมื่อตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนแล้ว มีให้กำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาดังกล่าวขึ้นใหม่

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งเวียนการปรับปรุงหลักกณฑ์และวิธีการตังกลำว ให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร 0206.4/3 17 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563
โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.ค.ศ. (www.otepc.go.th)

ก.ค.ศ.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก.ค.ศ.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

ก.ค.ศ.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก.ค.ศ.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.ค.ศ.