ก.ค.ศ. ปราม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หากทุจริต เรียกรับผลประโยชน์ หรือยอมให้ผู้อื่นนำตำแหน่งของตนไปหาผลประโยชน์ จะสั่งถอดถอนทันที

521

ก.ค.ศ. ปราม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
หากทุจริต เรียกรับผลประโยชน์
หรือยอมให้ผู้อื่นนำตำแหน่งของตนไปหาผลประโยชน์ จะสั่งถอดถอนทันที

นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่า
ขณะนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลายราย
ได้ร้องเรียนไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. ว่ามีการแสวงหาผลประโยชน์ของ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาบางเขตพื้นที่การศึกษา
ในการเรียกรับเงินเกี่ยวกับการย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา
การซื้อขายตำแหน่ง หรือวิ่งเต้นเพื่อให้ได้ตำแหน่งหรือวิทยฐานะสูงขึ้น
ตลอดจนการสอบเข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆ ฯลฯ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นางรัตนา กล่าวว่า ก.ค.ศ.
ได้ดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อดูแลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยหาก
ก.ค.ศ. ตรวจสอบแล้ว พบว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาใด
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง หรืออนุกรรมการใน
อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาผู้ใดมีพฤติกรรมในการใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะอนุกรรมการ
หรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาประโยชน์ในตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนแล้ว
ก.ค.ศ. มีอำนาจยับยั้งการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง และอาจเพิกถอนการเป็น
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาทั้งคณะ และหากอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา เป็นข้าราชการ
ก็จะต้องถูกดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง โทษถึงปลดหรือ ไล่ออกจากราชการ
หากผลการสอบสวนมีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่าทำผิดจริง
เพราะถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่
หรือกรณีที่ยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเองแสวงหาผลประโยชน์
ก็จะต้องถูกดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงเช่นกัน
และจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาด้วย
หากไม่ได้เป็นข้าราชการก็จะถูกดำเนินคดีอาญาเช่นเดียวกัน
ซึ่งที่ผ่านมามีกรณีเกี่ยวกับการย้ายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาทั้งคณะโดยไม่รอลงอาญามาแล้ว

ดังนั้น
ถ้าครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าว
สามารถร้องเรียนมายังสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 2835 หรือ
www.otepc.go.th ทางเว็บบอร์ดของสำนักงาน ก.ค.ศ.
ซึ่งในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ค.ศ.
คอยดูแลเรื่องนี้อยู่เป็นประจำทุกวัน