Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ก.ค.ศ. ปราม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หากทุจริต เรียกรับผลประโยชน์ หรือยอมให้ผู้อื่นนำตำแหน่งของตนไปหาผลประโยชน์ จะสั่งถอดถอนทันที

Advertisement

Advertisement

ก.ค.ศ. ปราม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
หากทุจริต เรียกรับผลประโยชน์
หรือยอมให้ผู้อื่นนำตำแหน่งของตนไปหาผลประโยชน์ จะสั่งถอดถอนทันที

เพิ่มเพื่อน

นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่า
ขณะนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลายราย
ได้ร้องเรียนไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. ว่ามีการแสวงหาผลประโยชน์ของ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาบางเขตพื้นที่การศึกษา
ในการเรียกรับเงินเกี่ยวกับการย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา
การซื้อขายตำแหน่ง หรือวิ่งเต้นเพื่อให้ได้ตำแหน่งหรือวิทยฐานะสูงขึ้น
ตลอดจนการสอบเข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆ ฯลฯ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นางรัตนา กล่าวว่า ก.ค.ศ.
ได้ดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อดูแลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยหาก
ก.ค.ศ. ตรวจสอบแล้ว พบว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาใด
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง หรืออนุกรรมการใน
อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาผู้ใดมีพฤติกรรมในการใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะอนุกรรมการ
หรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาประโยชน์ในตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนแล้ว
ก.ค.ศ. มีอำนาจยับยั้งการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง และอาจเพิกถอนการเป็น
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาทั้งคณะ และหากอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา เป็นข้าราชการ
ก็จะต้องถูกดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง โทษถึงปลดหรือ ไล่ออกจากราชการ
หากผลการสอบสวนมีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่าทำผิดจริง
เพราะถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่
หรือกรณีที่ยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเองแสวงหาผลประโยชน์
ก็จะต้องถูกดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงเช่นกัน
และจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาด้วย
หากไม่ได้เป็นข้าราชการก็จะถูกดำเนินคดีอาญาเช่นเดียวกัน
ซึ่งที่ผ่านมามีกรณีเกี่ยวกับการย้ายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาทั้งคณะโดยไม่รอลงอาญามาแล้ว

ดังนั้น
ถ้าครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าว
สามารถร้องเรียนมายังสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 2835 หรือ
www.otepc.go.th ทางเว็บบอร์ดของสำนักงาน ก.ค.ศ.
ซึ่งในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ค.ศ.
คอยดูแลเรื่องนี้อยู่เป็นประจำทุกวัน

Advertisement

You might also like