ก.ค.ศ.ลงพื้นที่ติดตามเกณฑ์ PA ประเมินวิทยฐานะ

956

ก.ค.ศ.ลงพื้นที่ติดตามเกณฑ์ PA ประเมินวิทยฐานะ

ก.ค.ศ.ลงพื้นที่ติดตามเกณฑ์ PA ประเมินวิทยฐานะ
ก.ค.ศ.ลงพื้นที่ติดตามเกณฑ์ PA ประเมินวิทยฐานะ

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เกณฑ์ PA) ว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ว่าหลังจากที่ได้มีการประกาศใช้เกณฑ์ PA ทั้ง 4 สายงาน ที่ ก.ค.ศ. ได้ประกาศใช้ไปตั้งแต่เดือนพ.ค.2564 ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และ สพท. ได้มีการนำไปปฏิบัติและขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างไรบ้าง พบปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่ โดยได้เลือกลงพื้นที่โรงเรียนวัดกันเกรา อ.แกลง และโรงเรียนบ้านชุมแสง อ.วังจัน จ.ระยอง สังกัด สพป.ระยอง เขต 2 ซึ่งมีข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการ สพป.ระยอง เขต 2 ได้เข้ามาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งพบว่าครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาส่วนใหญ่ในจังหวัดระยองมีความตื่นตัวและเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการดังกล่าว โดยได้มีการศึกษาหลักเกณฑ์และข้อมูลจากสื่อรูปแบบต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. และได้ทราบว่าขณะนี้ได้มีการจัดทำข้อตกลง (PA) ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือน ต.ค.2564 เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการเกณฑ์ PA ได้อย่างน่าชื่นชม และเป็นผู้มีส่วนร่วมในการร่วมพลิกโฉมวิชาชีพครู สู่การศึกษาที่ดีกว่ากับ ก.ค.ศ. ซึ่งหลังจากนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้วางแผนในการลงพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับการขับเคลื่อนต่อไป

ด้าน น.ส.จินตนา ปาสองห้อง ครูโรงเรียนวัดหนองกันเกรา กล่าวว่า คิดว่าครูทุกท่านสามารถทำ PA ได้ การที่ ก.ค.ศ. ลงพื้นที่มาสร้างความเข้าใจในเรื่อง PA มากขึ้น เป็นกำลังใจให้เพื่อนครูที่ทำผลงาน ทำให้มีเป้าหมายในการทำงานมากขึ้น เพราะเกณฑ์ PA ท้ายที่สุดแล้วนำไปสู่ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับเด็กในโรงเรียนของเราเอง.

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก At HeaR

ติดตามเนื้อหาพี่เกี่ยวข้องได้ที่ ก.ค.ศ.โว สถานศึกษาดำเนินการตามเกณฑ์ PA ได้อย่างเข้มแข็ง