ก.ค.ศ.สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการสอบบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่2/2558

422

สถานี
ก.ค.ศ.

ก.ค.ศ.สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการสอบบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่2/2558

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่2 ประจำปี 2558 แทนอัตราที่ว่างอยู่ 8000 ตำแหน่ง โดยกำหนดให้มีการเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 14-20 กันยายน 2558 ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 25 กันยายน 2558 สอบภาค ก ภาค ข ภาค ค วันที่ 10-12 ตุลาคม 2558 และประกาศผลสอบในวันที่ 20 ตุลาคน 2558 นั้น

                ในการสอบครั้งนี้ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันใหม่ตามหนังสือสำนักงานก.ค.ศ.ที่
ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 โดยสรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ ดังนี้

                1.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดวันเวลาในการสอบแข่งขัน
ตลอดทั้งกำกับติดตามการดำเนินการสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ.กำหนด

                2.อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษแล้วแต่กรณีกำหนดกลุ่มวิชา
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ใช้ในการสอบแข่งขั้นตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษากำหนดองค์ประกอบและคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ
และเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน

                3.ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตร 30 และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งครบถ้วนในวันสมัคร
(มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ก.ค.ศ.รับรองแล้ว
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หลักฐานที่ใช้ในการแสดงการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน)

                4.ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขันและยินยอมให้ย้ายหรือโอน
โดยไม่มีเงื่อนไข เมื่อสอบแข่งขันได้

                5.
ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันให้สมัครได้เพียงแห่งเดียว หากปรากฏว่าผู้สมัครสอบแข่งขันสมัครเกินกว่าหนึ่งแห่งจะตัดสิทธิการสอบแข่งขันทั้งหมด

                6. หากตรวจสอบพบว่ามีผู้สมัครรายใด
ขาดคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
หากได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้ว
ต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุแต่งตั้งและจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆมิได้

                จากหลักการดังกล่าวข้างต้น
จึงขอย้ำเตือนผู้ที่จะสมัครสอบแข่งขันในครั้งนี้ให้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เสียแต่เนิ่นๆ จะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดในภายหลัง
ซึ่งหากมีข้อสงสัยประการใดให้ศึกษารายละเอียดได้จากหนังสือ สำนักงานก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
0-2280-2835 ในวันและเวลาราชการ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
สำนักงาน ก.ค.ศ.

 

ที่มา : สถานี ก.ค.ศ.หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2558เรื่อง สอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2558