ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญ

1117

นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีนายสุขุม เฉลยทรัพย์ เป็นประธาน ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 28 ราย ได้แก่ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 22 ราย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย และครูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ราย ดังนี้

        หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

        ๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางเสาวลักษณ์ วังส์ด่าน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต ๒ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. วิธีสอนโครงงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการแก้ปัญหาและพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง พร้อมเอกสารประกอบ ๒. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการทำงานกลุ่มและพฤติกรรมเชิงจริยธรรม โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ๓. การสอนการทำโครงงาน เรื่อง คนไทยใฝ่ธรรมะ ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มและการนำไปปฏิบัติจริง พร้อมเอกสารประกอบ)
        ๒. เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวนวลจิต ถิรพัฒนพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนาสมรรถนะในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการนิเทศทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก 2. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้การนิเทศแบบจูงใจ ด้วยกระบวนการ 4 A พร้อมเอกสารประกอบ)
        หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๒๖ ราย ดังนี้
        ๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๔ ราย ได้แก่ 
            ๑) นายเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับประถมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ๒. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา : International Mathematics Science Olympiad ณ สาธารณรัฐอินเดีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ๔. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ International Mathematics and Science Olympiad for Primary School ๒๐๑๑ (IMSO ๒๐๑๑) ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์สู่สากล)
            ๒) นางจิตต์ใส แก้วบุญเรือง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลชนะเลิศ การเขียนแผนธุรกิจ โครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรผันสู่ธุรกิจ ปี ๒๕๕๕ ๒. รางวัลชนะเลิศ การเขียนแผนธุรกิจ โครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรผันสู่ธุรกิจ ปี ๒๕๕๒ ๓. รางวัลชนะเลิศ การเขียนแผนธุรกิจ โครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรผันสู่ธุรกิจ ปี ๒๕๕๑ ๔. รางวัลชนะเลิศ การเขียนแผนธุรกิจ โครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรผันสู่ธุรกิจ ปี ๒๕๕๐ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในการจัดการธุรกิจของผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
            ๓) นางประจักษ์ ภูมินา โรงเรียนท้ายพิกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) สพป. สระบุรี เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ๒. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ๓. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง รวมศิลป์สร้างสรรค์ งานปั้นหรรษา)
            ๔) นางพิมทิพย์ บัวสนิท โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553 2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง ระดับรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
เดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553 ๓. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง ระดับรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553 4. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง ระดับรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่ ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2553 5. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมเดี่ยวดนตรีไทยซออู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาความสามารถของนักเรียนเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานดนตรี)
            1) นางสาวฤทัยทรัพย์ ดอกคำ โรงเรียนบ้านนาแก สพป. สกลนคร เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา (กรณี 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี ปีการศึกษา 2546, 2550, 2554) 2. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2554 3. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 255๐ 4. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2546 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โรงเรียนรางวัลพระราชทานคุณภาพมาตรฐานสู่ความยั่งยืนของชุมชน)
            2) นายพนม จันทร์ดิษฐ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลโครงการประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2555 2. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจำปี 2555 3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
ประจำปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน)
            3) นายประมวล พลอยกมลชุณห์ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2555 ๒. รางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2550 3. รางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2549 4. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการเห็น) ด้านบริหารจัดการ 
5. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ สถานศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการเห็น) ด้านบริหารจัดการ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล)
            4) นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2555 2. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2550 3. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2549 4. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ประจำปีการศึกษา 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา) 
            5) นายรักไทย ธนวุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สพป. กรุงเทมหานคร (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2551 2. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2553 3. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจำปี 2554 4. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจำปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง คู่มือการบริหารโครงการประชาธิปไตย
ในโรงเรียน)
            6) นายสุนันต์ ธีระบัญชร โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 สพป. สงขลา เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2555 2. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2553 3. ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ ด้านองค์กรที่ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ปี พ.ศ. 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้โครงงาน)
            7) นางมาลี แก้วละเอียด โรงเรียนควนพระสาครินทร์ จังหวัดพัทลุง สพม. เขต 12 (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2555 2. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปีการศึกษา 2555 3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 4. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2555 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐานและโรงเรียนประชาธิปไตยต้นแบบ)
            8) นายบุญเกิด ทองสุข โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 จังหวัดศรีสะเกษ สพป. 
ศรีสะเกษ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจำปี 2555 
2. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจำปี 2554 3. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2553 4. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
            9) นายอุกฤษฏ์ จรูญชัย โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชั้นที่ ๑ ประจำปี 2554 2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 3. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง จัดการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระให้สอดคล้องกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ บูรณาการร่วมกับผลงานดีเด่นของโรงเรียนด้านอื่นๆ)
            10) นายศิริพงศ์ พงษ์ดี โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ประจำปี 2555 2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 3. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2552 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
            11) นายอนันต์ หอมพิกุล วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับการศึกษาวิชาชีพ ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2553 2. รางวัลชนะเลิศ Honor Awards การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2555 
3. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชาติ ประเภททักษะการแต่งหน้า เกล้าผมเจ้าสาวหน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาสถานศึกษาให้ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพระราชทาน)
            12) นายปรีชา ทุติยภรณ์ โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม (รัตนาลังการรัฐประชานุกูล) สพป.ราชบุรี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเหรียญทอง ปี 2549 
2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 3. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประจำปี 2554 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการโรงเรียนสีขาว 5 มาตรฐาน 4 มาตรการ กลยุทธ์ 4 ต้อง 2)
            13) นางปราณี ทัยคุปต์ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง (พรประชานุกูล) สพป. ราชบุรี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทานสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2555 2. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2555 3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการโรงเรียนสุจริต สู่วิถีชีวิตพอเพียง) 
            14) นายปริญญา พุ่มไหม โรงเรียนรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ สพม. เขต 33 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลชนะเลิศ สุดยอดส้วมระดับประเทศ ประเภทส้วมสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปี 2555 
2. รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1 ปี 2553 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาสุดยอดส้วมโรงเรียนรัตนบุรีให้มีความยั่งยืน)
            15) นายอนุศิษย์ พรชีวโชติ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 
สพป. นครราชสีมา เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2554 
2. รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจำปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ
เชิงประจักษ์)
            16) นายสุรศักดิ์ เอนกแสน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2554 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2554 ชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม (โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์) ด้านบริหารจัดการ 3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
            17) นายประหยัด วังวร โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม จังหวัดนครพนม สพม. เขต 22 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2555 2. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจำปี 2555 3. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจำปี 2554 4. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยเพื่อยกระดับเป็นต้นแบบโรงเรียนประชาธิปไตย)
            18) นายประดิษฐ เม้าคำ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก (อ่อนอำนวยศิลป์) สพป. ยโสธร เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2555 2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2552” 4. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 
พ.ศ. 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก 
(อ่อนอำนวยศิลป์) สู่ความเป็นเลิศด้วยแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน)
            19) ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ รุจิรา โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ จังหวัดเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2554 2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 3. รางวัลโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ “โรงเรียนน่าอยู่ คุณครูน่ารัก นักเรียนน่าชม”)
            20) นายธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 4 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร พ.ศ. 2556 2. เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชั้นที่ 1 พ.ศ. 2552 3. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา ปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาที่ยั่งยืน)
            21) นายอำนาจ ชนชนะชัย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชั้นที่ 1 
ปี 2553 2. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2555 3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น
ที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี พ.ศ. 2554 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ) การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เป็นแหล่งเรียนรู้บนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี)
            22) นายเจม เม่นวังแดง โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” พ.ศ. 2555 2. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนดีประจำอำเภอ พ.ศ. 2554 3. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 โรงเรียนดีใกล้บ้าน พ.ศ. 2552 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง การบริหารจัดการเรียนการสอนงานอาชีพรูปแบบคละชั้นเรียน)

         ๒. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๒๒ ราย ได้แก่ 

            นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ จำนวน 15 ราย ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน จากนั้นสำนักงาน ก.ค.ศ. จะประกาศรายชื่อและผลงานทางเว็บไซต์ www.otepc.go.th เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงาน เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2558

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด