Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 27 ราย

Advertisement

นายพินิจศักดิ์
สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(เลขาธิการ ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่าในการประชุม
อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 9/2559

เมื่อวันพุธที่
14
กันยายน 2559

ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
จำนวน 27
ราย
ได้แก่ ครูเชี่ยวชาญ 7 ราย
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 2 ราย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 1 ราย
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 15 ราย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 1 ราย
และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 1 ราย ดังนี้

เพิ่มเพื่อน

Advertisement


หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 จำนวน 5 ราย


1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
จำนวน 4 ราย
ได้แก่


 • นายศฏคุณการญ์ จรัสภัสสรสกุล 
  โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เขต 40


 • นายกฤษดา แสนยะ 
  โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม จังหวัดพิจิตร สพม.เขต 41


 • นายประสาน เสถียรพันธุ์ 
  โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3


 • นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์ 
  โรงเรียนบ้านหนองทา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4


2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
จำนวน 1 ราย
ได้แก่


 • ว่าที่พันตรีประดิษฐ์ ศรีหริ่ง 
  โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู สพม.เขต 19หลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 จำนวน 22 ราย


1 .เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
จำนวน 3 ราย
ได้แก่


 • นางสาวสุจิตรา ณ อุบล 
  โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
  (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี)
  สพป.อุบลราชธานี เขต 1


 • นายถนอม ประสมทรัพย์ 
  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2


 • นางนพวรรณ สาระฆัง 
  โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ สพม.เขต 24

Advertisement


2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
จำนวน 2 ราย
ได้แก่


 • นางสาวฉลาด เสริมปัญญา  สพป.ขอนแก่น
  เขต 3


 • นางละมุล รอดขวัญ  สพม.เขต 14


3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
จำนวน 1 ราย
ได้แก่


 • นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี 
  โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น สพม.เขต 25


4. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
จำนวน 14 ราย
ได้แก่


 • นายพิรุณ บรรดิ 
  โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1


 • นายอดิศักดิ์ สามงามแสน 
  โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1


 • นายไพศาล โกพัฒน์ตา 
  โรงเรียนวัดแก้ว สพป.สุพรรณบุรี เขต 1


 • นางสำอางค์ มั่งคั่ง 
  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) สพป.ชลบุรี เขต 2


 • นายรณภพ ตรึกหากิจ 
  โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง สพม.เขต 18


 • นายวิรัช สุวรรณโชติ 
  โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ สพป.ระยอง เขต 2


 • นายสงวน เพียเทพ 
  โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป.หนองบัวลำภู เขต 2


 • นายประภาส นวลจันทร์ 
  โรงเรียนวัดควนเมา สพป.ตรัง เขต 2


 • นายถวัลย์ คุ้มกลาง 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา


 • นายกำจร ตันวัฒนา 
  วิทยาลัยการอาชีพตรัง


 • นางราตรี ศรีไพรวรรณ 
  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) สพป.กรุงเทพมหานคร


 • นายเสนอเกียรติ พราวศรี 
  โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม จังหวัดยโสธร สพม.เขต 28


 • นายวิชัย ต่ายธานี 
  โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป.อุทัยธานี เขต 2


 • นายบำเพ็ญ อินทร์โสม 
  โรงเรียนบ้านสำโรง สพป.อุบลราชธานี เขต 3


5.
มีวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 1
ราย
ได้แก่


 • นายไพฑูรย์ มหิพันธุ์  สพป.กาฬสินธุ์
  เขต 1


6.


มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย

ได้แก่


 • นายฉลอง พูลสุทธิ์  สพป.ตรัง เขต 1

You might also like