วันเสาร์, มีนาคม 2, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

Advertisement

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 6 ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญจ านวน 3 ราย และวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย ดังนี้

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 จำนวน 6 ราย ดังนี้
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 3 ราย ได้แก่
1) นางศกุนตลา ทานอก สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร ส านักงาน กศน.
(ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รายงานการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน
ของพนักงานราชการ พร้อมเอกสารประกอบ 2. ชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หน่วยที่ 1 – 7 จำนวน 7 เล่ม พร้อมเอกสารประกอบ)
2) นางสาวพนิตตา กิจจนศิริ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก (ผลงานทางวิชาการ คือ 1.ชุดการเรียนรู้
ภาษาจีนอย่างง่ายสไตล์ Mind Map 2. รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างง่ายสไตล์
Mind Map 3. รายงานการวิจัยปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ : การสร้างมโนทัศน์การค้นหาและการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออก)

3) นางสุมล ศรีใจ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ
คือ 1. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
พร้อมเอกสารประกอบ 2. ผลการพัฒนาทักษะการมัดย้อมผ้าหม้อห้อมโดยใช้ชุดกิจกรรมการมัดย้อม
ผ้าหม้อห้อมด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ พร้อมเอกสารประกอบ)

เรื่องราวที่น่าสนใจ : 6 เทคนิคการสอนที่คุณครูห้ามพลาด!!

Advertisement

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย ได้แก่
1) นายสุวรรณ บัวพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมตามแนวคิดวอลดอลร์ฟ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์
พร้อมเอกสารประกอบ 2. รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน การให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์)

2) นายพูลศักดิ์ ตุละวิภาค โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
(ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 2. แนวทางการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา)
3) นายอภิปราย โสภายิ่ง โรงเรียนบ้านดอนไชย สพป.เชียงราย เขต 4 (ผลงานทางวิชาการ
คือ 1. รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนไชย
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 2. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านดอนไชย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4)

ดาวน์โหลดไฟล์ ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ได้ที่นี่

 

Advertisement

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงานกคศ.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments