ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 34 ราย (20 ส.ค.2562)

1370

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โดยที่ประชุมได้พิจารณามีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 34 ราย ดังนี้ 1. หลักเกณฑ์และวิธีการ ว 12/2561 จำนวน 13 ราย 1.1 ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 9 ราย 1.2 ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด จำนวน 4 ราย 2. หลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556 จำนวน 20 ราย 2.1ตำแหน่งครู จำนวน 11 ราย 2.2 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 9 ราย 3. หลักเกณฑ์และวิธีการ ว 17/2552 จำนวน 1 ราย 3.1 ตำแหน่งครู จำนวน 1 ราย รายละเอียด

 

ที่มาข่าว ที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ. วันที่ 20 สิงหาคม 2562