ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครููฯ มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 34 ราย (ข้อมูล 12 ก.ย. 2562)

2099

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครููฯ มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 34 ราย (ข้อมูล 12 ก.ย. 2562)

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม2562 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 34 ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 12 รายวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 9 ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญจำนวน 4 รายและวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 9 ราย ดังนี้

หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2562 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญจำนวน 1 ราย ได้แก่

นางสุภานี อัครบวร
สำนักงานงาน กศน. กรุงเทพมหานคร

(ผลงานวิชาการ คือ

1. การศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนรู้การป้องกันชีวิตพิชิตสาธารณภัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครพร้อมเอกสารประกอบ

2. รายงานการวิจัยพัฒนารูปแบบการสัมมนาวิชาการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ประเมินเทียบระดับการศึกษา กศน.)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครููฯ มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 34 ราย (ข้อมูล 12 ก.ย. 2562)
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครููฯ มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 34 ราย (ข้อมูล 12 ก.ย. 2562)
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครููฯ มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 34 ราย (ข้อมูล 12 ก.ย. 2562)
ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครููฯ มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 34 ราย (ข้อมูล 12 ก.ย. 2562)
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครููฯ มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 34 ราย (ข้อมูล 12 ก.ย. 2562)
ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครููฯ มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 34 ราย (ข้อมูล 12 ก.ย. 2562)
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครููฯ มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 34 ราย (ข้อมูล 12 ก.ย. 2562)
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครููฯมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 34 ราย (ข้อมูล 12 ก.ย. 2562)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครููฯ มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 34 ราย (ข้อมูล 12 ก.ย. 2562)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครููฯ มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 34 ราย (ข้อมูล 12 ก.ย. 2562)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครููฯ มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 34 ราย (ข้อมูล 12 ก.ย. 2562)

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมได้ที่ : ครูอัพเดตดอทคอม