ยินดีด้วยครับ ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

2144

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 10 รายได้แก่วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญจำนวน 6 ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน 1 รายและวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย ดังนี้

มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายปริวิชญ์ไชยประเสริฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (ผลงานวิชาการ คือ 1. รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย : กรณีศึกษาชุมชนบ้านห้วยมะเกลี้ยง อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย 2. การประเมินโครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง สาขาการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย)

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 5 รายได้แก่
1) นางมณลักษณ์ ภักดีชน โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) สพป.พิจิตร เขต 2(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ประจำปี 2555 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทองประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม นำหลักค่านิยม 12 ประการ สานฝันสร้าง“เด็กดีศรีโรงเรียน”)

2) นายธรรมรงค์ เทพไพฑูรย์โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)สพป.ชุมพร เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555”3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2552 “สถานศึกษาพอเพียง 2552” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง “กิจกรรมเสริมสร้างเยาวชนคนพอเพียงโรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)”)

3) นายพันศักดิ์ ศรีทอง โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์ สพม.เขต 42 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”ประจำปี 2553 3. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลงเรื่อง โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนของคณะครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม)

4) นายไวพจน์ จิตมณีโรงเรียนบ้านทุ่งไพล สพป.สงขลา เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ1. รางวัลผู้มีผลงานดีเด่น สาขาผู้บริหารการศึกษา ประจำปี 2552 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2552 “สถานศึกษาพอเพียง 2552”3. รางวัลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา)

5) ว่าที่ร้อยโทนิคม เหลี่ยมจุ้ย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2555 2. รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ(Honor Awards) งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 3. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาขนาดเล็กประจำปีการศึกษา 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจใหม่
ในสถานศึกษา)

หลักเกณฑ์ฯ ว 12/2561 จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ ได้แก่ นายเกรียงศักดิ์ นวลสุทธิ์ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการประเมินความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการปีงบประมาณ 2561)
2. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย ได้แก่

1) ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยใช้รูปแบบ SCOUTS MORAL)
2) นายภัทธศาสน์ มาสกุล สพม.เขต 28 (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 2. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28)
3) นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ สพป.ขอนแก่น เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอริ ในบริบทของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1)

–  หลักเกณฑ์ฯ ว17/2552

นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ        วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

–  หลักเกณฑ์ฯ ว13/2556

นางมณลักษณ์ ภักดีชน        โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)                 สพป.พิจิตร เขต ๒

นายธรรมรงค์  เทพไพฑูรย์    โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)  สพป.ชุมพร เขต ๑

นายพันศักดิ์ ศรีทอง            โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม                                สพม. เขต ๔๒

นายไวพจน์ จิตมณี               โรงเรียนบ้านทุ่งไพล                                       สพป.สงขลา เขต 3

ว่าที่ร้อยโทนิคม เหลี่ยมจุ้ย      วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ                จำนวน ๑ ราย

–  หลักเกณฑ์ฯ ว12/2561

นายเกรียงศักดิ์ นวลสุทธิ์ สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดหนองบัวลำภู

วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ          จำนวน ๓ ราย.

–  หลักเกณฑ์ฯ ว12/2561

ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี      สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

นายภัทธศาสน์ มาสกุล           สพม.เขต 28

นายภูมิพัทธ เรืองแหล่           สพป.ขอนแก่น เขต 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงาน ก.ค.ศ.