ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ข้อมูล 24 ธ.ค. 2562

2092

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ข้อมูล 24 ธ.ค. 2562

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญเลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 12 ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญจำนวน 8 ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ดังนี้

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/2562 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ราย ได้แก่
1) นายวิทยา กองตระกูลดี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (ผลงานวิชาการ คือ 1. การสร้างและหาประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม รหัสวิชา 3103 – 2004 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ พร้อมเอกสารประกอบ 2. เอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 รหัสวิชา 2103 – 2006 3. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 รหัสวิชา 2103 – 2006 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างเชื่อมโลหะ 4. แผนสมรรถนะวิชางานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 รหัสวิชา 2103 – 2006 สัปดาห์ที่ 1 – 18 พร้อมเอกสารประกอบ)

2) นายสุรศักดิ์ ราษี วิทยาลัยเทคนิคเลย (ผลงานวิชาการ คือ 1. รูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม แผนกวิชาการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเลย 2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาทฤษฎีโครงสร้าง (3100 – 0301) พร้อมเอกสารประกอบ)

3) นางกรุณาพร รัตนภูผา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี (ผลงานวิชาการ คือ 1. เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEM เพื่อการอาชีวศึกษาร่วมกับการสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น วิชาประมาณราคางานก่อสร้างอาคารของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี2. เอกสารประกอบการเรียนวิชาประมาณราคางานโครงสร้างรหัสวิชา 2106 – 2004 พร้อมเอกสารประกอบ)

4) นายสุธา บัวดำ วิทยาลัยเทคนิคสตูล (ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนาชุดการสอนวิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม รหัสวิชา 2100 – 1002 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2. การพัฒนาชุดการสอน วิชางานฝึกฝีมือ 1 รหัสวิชา 2100 – 1003 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพร้อมเอกสารประกอบ 3. ชุดการสอนวิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม รหัสวิชา 2100 – 1002 2. ชุดการสอน
วิชางานฝึกฝีมือ 1 รหัสวิชา 2100 – 1003 พร้อมเอกสารประกอบ)

5) นางวัลลภา จิตถวิล โรงเรียนวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี สพม.เขต 29 (ผลงานวิชาการ คือ 1.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้5 ขั้นตอน ประกอบสื่อประสม เรื่อง การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมเอกสารประกอบ 2. รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมเอกสารประกอบ)

หลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย ได้แก่
1) นางสุภัทรา ทวีสิทธิโชคชัย โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป.อุทัยธานี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ1. รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับประถมศึกษางานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2551 2. รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองการแข่งขันรำวงมาตรฐาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2552 3. รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2553
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์)

2) นางสุรพา อ่อนศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ1. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 2. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 3. รางวัลชนะเลิศโครงการธนชาตริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 43 ประจำปี 2557การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 4. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 5. รางวัลชนะเลิศโครงการธนชาตริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี 2558การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 6. รางวัลชนะเลิศโครงการธนชาตริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี 2558 การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง กิจกรรมคุณหนูเรียนรู้มารยาทที่ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559)

3) นางลำธาร ปาปะสา โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 (ผลงานดีเด่นฯคือ 1. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันคำคม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555 2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันคำคม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่าน และสะกดคำภาษาไทยจากกิจกรรมคำคม (เกมต่ออักษรภาษาไทย) โดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ได้แก่
1) นายอุดม ชูอ่อน โรงเรียนบ้านช่องแมว สพป.ปัตตานี เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 25562. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2558 3. รางวัลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านช่องแมว)

2) นายประหยัด บุญพอ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป.อุบลราชธานีเขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“คุรุสดุดี” ประจำปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

หลักเกณฑ์ฯ ว 12/2561 มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
จำนวน 2 ราย ได้แก่
1) นายวิเชียร ทรงศรี สพป.พิษณุโลก เขต 3 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการดำเนินงานโครงการรวมพลังสร้างคนดีให้บ้านเมืองของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3)
2) นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย สพป.นครราชสีมา เขต 5 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบนิเทศ 4 มิติ (Four Dimensional Supervision Model)ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1)

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.