ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 10 ราย

3026
ก.ค.ศ. อนุมัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 10 ราย
ก.ค.ศ. อนุมัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 10 ราย

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 10 ราย

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๑๐ ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญจำนวน ๗ ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย

ดังนี้หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ จำนวน ๕ ราย ดังนี้

๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๔ ราย ได้แก่                                                                 ๑) นางจิราวรรณ ปรีชา โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สพม.เขต ๑๒ (ผลงานวิชาการ คือ ๑ การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ตามรอยบาทพระศาสดา รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิดคู่คิด สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเอกสารประกอบ ๒. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยสาระประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส ๓๓๑๐๑ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑๒ เล่ม พร้อมเอกสารประกอบ)

๒) นายอินทนง จันตา โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สพป..เชียงราย เขต ๑ (ผลงานวิชาการ คือ๑. การเปรียบเทียบการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด พลเมืองดีในวิถีสังคมไทย และวิธีสอน โดยใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านแก่นวิทยาจังหวัดเชียงราย พร้อมเอกสารประกอบ ๒. รายงานผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา อำเภอเชียงของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต เขต ๔)

๓) นายประภาส พวงชื่น วิทยาลัยเทคนิคระยอง (ผลงานวิชาการ คือ ๑. การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกระบบเครื่องยนต์แก็สโชลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ๒ หนังสือเรียนวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา ๒๑๐๑ – ๒๑๐๙ พร้อมเอกสารประกอบ)

๔) นายสุรศักดิ์ เทพทอง วิทยาลัยเทคนิคตรัง (ผลงานวิชาการ คือ ๑, รายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบงานประติมากรมภาพนูนต่ำจากน้ำยางธรรมชาติ ๒ เอกสารประกอบการเรียน วิชาผลิตภัณฑ์น้ำยาง ๒ รหัสวิชา ๓๑๒๒ – ๒๑๐๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) พุทธศักราช ๒๕๔๖ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ๓. รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาผลิตภัณฑ์น้ำยาง ๒ รหัสวิชา ๓๑๒๒ – ๒๑๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) พุทธศักราช ๒๕๔๖ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ พร้อมเอกสารประกอบ)

๒. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายกิตติ์ภูมิ คงศรี โรงเรียนรัตภูมิวิทยา จังหวัดสงขลา สพม.เขต ๑๖ (ผลงานวิชาการ คือ ๑. การพัฒนาความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้KDS-DE MODEL โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ๒. รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนรัตภูมิวิทยา โดยใช้กระบวนการชุมนุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community)ปีการศึกษา ๒๕๖๐

หลักเกณฑ์ๆ ว. ๑๓/๒๕๕๖ จำนวน ๔ ราย ดังนี้                                                                           ๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย ได้แก่                                                                   ๑) นางอัญธิฌา มีวรรณ์ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สพม.เขต ๓๔ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่นประจำปี ๒๕๕๕         ๒. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สร) ประจำปี ๒๕๕๗     ๓. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี ๒๕๕๘ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์)

๒) นายสุรชัย งามชื่น โรงเรียนบ้านจอมพระ สพป.สุรินทร์ เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลคุรุสภา เข็มทองคำ “คุรุสภาสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๖ ๒. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี ๒๕๕๖  ๒. รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง “โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการสร้างหุ่นยนต์บังคับมือวิ่งเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕”)

๓) นางสาวเยาวเรศ เอี่ยมใย โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ชั้น ม.๑ – ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษ ๒๕๕๕  ๒ รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี ๒๕๕๗ ๓. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๕ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการเรียนรู้แบบ Project – Based Learning : PBL เพื่อพัฒนาทักษะเพื่อการดำรงชีวิตของนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ (๒๑ Century Skills)

๒. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายอาบัส สาเหล็ม โรงเรียนบ้านรามัน สพป.ยะลา เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑ รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๖ ๒. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๗ ๓. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๔ “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๔”การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนานักเรียนโรงเรียนบ้านรามันด้านจิตอาสาด้วยกระบวนการประชาธิปไตย)

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๒/๒๕๖๑ มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ รายได้แก่ นายสุสิทธิ์ สุดสาย สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการบริหารจัดการส่งเสริมการอ่าน โดยใช้แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนในจังหวัดกระบี่)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 10 ราย
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 10 ราย

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 10 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.ค.ศ.