ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 21 ราย

2869

 

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 21 ราย

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9/2563
เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 21 ราย
ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 7 ราย
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ราย
วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย
วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 6 ราย
และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย

ดังนี้

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ จำนวน 12 ราย ดังนี้
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 6 ราย ได้แก่

1) นายศักดิ์ดา สิมเสมอ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
2) นายพูนพงศ์ สวาสดิพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
3) นางสาวจำเนียร พรหมรัตนพงศ์ โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6
4) นายสมบัติ ชิวหา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
5) นายพุทธ ธรรมสุนา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
6) นายกัมปนาท บุญกัน วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ได้แก่
1) นางสาวปาริชาติ เภสัชชา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
2) นางสาวบุญญลักษณ์ พิมพา สพป.กรุงเทพมหานคร

3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ราย ได้แก่
1) นายวิเชียร ชุติมาสกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1
2) นายอำนาท เหลือน้อย โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป.อุทัยธานี เขต 2
3) นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
4) นายโฉม บุญจันทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่

นางเยาวมาศ ดินลานสกูล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จังหวัดสงขลา สพม.เขต 16

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๒/๒๕๖๑ จำนวน 8 ราย ดังนี้
1. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่

นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดหนองคาย

2. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 6 ราย ได้แก่
1) นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ สพป.เพชรบุรี เขต 1
2) นายเดือน ทองกุล สพป.จันทบุรี เขต 1
3) นายวันชัย บุญทอง สพป.ชลบุรี เขต 3
4) นายสมหมาย เทียนสมใจ สพป.นครปฐม เขต 2
5) นายยรรยงค์ เจริญศรี สพป.ราชบุรี เขต 1
6) นายโกมุท รุยอ่อน สพป.ยะลา เขต 3

3. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่
นายวิทยาศิลป์ สะอา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา

ครูอัพเดตดอทคอม ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก อีทีวีแม็ค